ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਣਨ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਭ ਬਰਕਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਹਨ

ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਰੰਭ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਹੈਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੈਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਤਮਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਅਰੰਭ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੈ।  ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰਨਵੇਂ ਆਤਮਿਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੈ

ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਨੂੰ ਵੇਖੋ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਵੰਡਣ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ

ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਅਰੰਭ ਕਰ ਸਕਣ

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਪਰਕ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ:

“ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਹੈ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਤਮਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰੰਭ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਹੋਰਨਾਂਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਤਮਿਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੋਣਾ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਵਿੱਚਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 100 ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਨੂੰ ਚੁਣੋ (ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ) ਜਿੰਨਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਗਵਾਹੀਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ

ਫਿਰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵੰਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਪੰਜ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਪੰਜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਇੱਕ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲੋ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀ ਵੰਡੀ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਿਓ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰੋ, ਕਿ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ “ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ” ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈਤਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ

ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਵੰਡੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 100 ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡੋ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਨੰਦਿਤ ਹੋਵੋ, ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ

ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੰਡਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਵੋ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ “ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ” ਹਨਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਪਤਸਿਮੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਅਰੰਭ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3/3 ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਨਮੂਨਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦਾ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਣ ਜਿੰਨਾ ਵੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਜ਼ੁਮੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸਾਧਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ

  •     ਕੀ ਉਹ ਢੰਗ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ?
  •     ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣਾ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀ?
  •     ਜੇਕਰ ਨਵਾਂ ਚੇਲਾ ਤੁਰੰਤ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣੇ ਪੰਜੀਕਰਣ ਕਰੋ!

  • ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਖਲਾਈ ਉਨੱਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ
  • ਸਮੂਹਿਕ ਯੋਜਨਾ ਸਾਧਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖੋ
  • ਇੱਕ ਕੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
  • ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦਰਸ਼ਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ!

ਜ਼ੁਮੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਕਲੀਸਿਯਾ ਸਥਾਪਨ ਦੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਅੋਨਲਾਇਨ ਮੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੂਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖੋ


ਜ਼ੁਮੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵੱਡੇ ਜ਼ੁਮੇ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ੁਮੇ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖੋ

Loading...

ਭਾਸ਼ਾ


English English
العربية Arabic
العربية - الأردن Arabic (JO)
Sign Language American Sign Language
भोजपुरी Bhojpuri
বাংলা Bengali (India)
Bosanski Bosnian
粵語 (繁體) Cantonese (Traditional)
Hrvatski Croatian
فارسی Farsi/Persian
Français French
Deutsch German
ગુજરાતી Gujarati
Hausa Hausa
हिंदी Hindi
Bahasa Indonesia Indonesian
Italiano Italian
ಕನ್ನಡ Kannada
한국어 Korean
کوردی Kurdish
ພາສາລາວ Lao
𑒧𑒻𑒟𑒱𑒪𑒲 Maithili
國語(繁體) Mandarin (Traditional)
国语(简体) Mandarin (Simplified)
मराठी Marathi
മലയാളം Malayalam
ଓଡ଼ିଆ Oriya
Apagibete Panjabi
Português Portuguese
русский Russian
Română Romanian
Slovenščina Slovenian
Español Spanish
Soomaaliga Somali
Kiswahili Swahili
தமிழ் Tamil
తెలుగు Telugu
ไทย Thai
اُردُو Urdu
Tiếng Việt Vietnamese
Yorùbá Yoruba