ਜ਼ੁਮੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ

ਜ਼ੁਮੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਕਲੀਸਿਯਾ ਸਥਾਪਨ ਦੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਅੋਨਲਾਇਨ ਮੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ੁਮੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ:

ਜ਼ੁਮੇ ਦਾ ਅਰਥ ਯੂਨਾਨੀ ਵਿੱਚ ਖਮੀਰ ਹੈ। ਮੱਤੀ 13:33 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਿਸੂ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ: “ਸੁਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਖਮੀਰ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੀਵੀਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸੇਰ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਐਥੋਂ ਤੋੜੀ ਜੋ ਸਾਰਾ ਖ਼ਮੀਰਾ ਹੋ ਗਿਆ।” ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕ, ਆਮ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਨੂਠਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ੁਮੇ ਆਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ੁਮੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਕਲੀਸਿਯਾ ਸਥਾਪਨ ਦੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਅੋਨਲਾਇਨ ਮੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Zúme consists of 10 sessions, 2 hours each

ਜ਼ੁਮੇ ਵਿੱਚ 10 ਸੈਸ਼ਨ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੈ:

 • ਵੀਡਿਓ ਅਤੇ ਆਡਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਗੁਣਾਤਮਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ।
 • ਜੋ ਵੰਡਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਚਰਚਾ।
 • ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਾਧਾਰਨ ਅਭਿਆਸ।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ।

ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ:

 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਲੋਗਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਜਰੂਰ ਕਰੋ।
 • 3-11 ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿਓ। ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਖੰਡਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3-4 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
 • ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ।
 • ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਵਾਈਸ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ।

ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਵਿਕਲਪੀ ਤਿਆਰੀ:

 • ਜ਼ੁਮੇ ਸਹਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਇੱਕ ਟੀ.ਵੀ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ-ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕੇ।

ਭਾਸ਼ਾ


English English
العربية Arabic
العربية - الأردن Arabic (JO)
Sign Language American Sign Language
भोजपुरी Bhojpuri
বাংলা Bengali (India)
Bosanski Bosnian
粵語 (繁體) Cantonese (Traditional)
Hrvatski Croatian
فارسی Farsi/Persian
Français French
Deutsch German
ગુજરાતી Gujarati
Hausa Hausa
हिंदी Hindi
Bahasa Indonesia Indonesian
Italiano Italian
ಕನ್ನಡ Kannada
한국어 Korean
کوردی Kurdish
ພາສາລາວ Lao
𑒧𑒻𑒟𑒱𑒪𑒲 Maithili
國語(繁體) Mandarin (Traditional)
国语(简体) Mandarin (Simplified)
मराठी Marathi
മലയാളം Malayalam
नेपाली Nepali
ଓଡ଼ିଆ Oriya
Apagibete Panjabi
Português Portuguese
русский Russian
Română Romanian
Slovenščina Slovenian
Español Spanish
Soomaaliga Somali
Kiswahili Swahili
தமிழ் Tamil
తెలుగు Telugu
ไทย Thai
Türkçe Turkish
اُردُو Urdu
Tiếng Việt Vietnamese
Yorùbá Yoruba
More languages in progress