ਇਹ 3/3 ਸਮੂਹ (“ਤਿੰਨ-ਤਿਹਰਾਕਰਕੇ ਉਚਾਹਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ) ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ, ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਸੁਣਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੁਆਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ 3/3 ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਕਲੀਸਿਯਾ (ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕਲੀਸਿਯਾ), ਇੱਕ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸੈੱਲ, ਜਾਂ ਕੁਲੀਨ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ:

 •     ਪਿਛਾਂਹ ਵੇਖੋ – ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ।
 •     ਉਤਾਂਹ ਵੇਖੋ – ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ, ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਉਤਾਂਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ।
 •     ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ – ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਹਿੱਸਾ ਅੱਗੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਗਿਆ ਪਾਲਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਨੂੰ ਵੇਖੋ

3/3 ਸਮੂਹ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ

ਪਿਛਾਂਹ ਵੇਖੋ {ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦਾ 1/3}

ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ: ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਝ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ। ਤਦ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਰੁਕੋ।

ਦਰਸ਼ਣ: ਇਕੱਠੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓ ਅਤੇ ਧੁਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ, ਨਵੇਂ ਸਮੂਹ ਅਰੰਭ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਉਹੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਵਿਕਲਪੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ: ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੰਡਣ ਦਿਓ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ:

 1. ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆਗਿਆ ਪਾਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ?
 2. ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ?
 3. ਕਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤਦ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਜੋੜੇ ਜਾਣੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਲੀਸਿਯਾ ਦੇਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 

ਉਤਾਂਹ ਵੇਖੋ {ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦਾ 1/3}

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ: ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਭਾਗ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਵੇ।

ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ: ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ:

 1. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਭਾਗ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਸੀ?
 2. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ?

ਇਹ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੋ।

 1. ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਾਗ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
 2. ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਾਗ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ {ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦਾ 1/3}

ਆਗਿਆ ਮੰਨੋ। ਸਿਖਾਓ। ਵੰਡੋ।: ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਸ਼ਾਂਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਓ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਕਹੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਹਨ ਉਹ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਪਣ ਹੇਠਾਂ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰ ਸਕਣ। ਉਹ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੁਣਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 1. ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਆਗਿਆ ਪਾਲਨ ਕਰਾਂਗਾ?
 2. ਕੀ ਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਭਾਗ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਵੰਡਾਂਗਾ?
 3. ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ {ਗਵਾਹੀ} ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੰਡਾਂ?

ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ: ਦੋ ਜਾਂ ਤਿਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5, 6, ਜਾਂ 7 ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਓ; ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਇੰਜੀਲ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ: ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦੇ ਉਹੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਯਿਸੂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਪਣਾਂ ਲਈ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਧ ਦੇਵੇ। ਇਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ

 •     ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 3/3 ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਅਧਿਐਨ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਸਮੂਹ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਸੀ (ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾਸੀ? ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਸੀ?
 •     ਕੀ ਇੱਕ 3/3 ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਣ ਕਲੀਸਿਯਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣੇ ਪੰਜੀਕਰਣ ਕਰੋ!

 • ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਖਲਾਈ ਉਨੱਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ
 • ਸਮੂਹਿਕ ਯੋਜਨਾ ਸਾਧਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖੋ
 • ਇੱਕ ਕੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
 • ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦਰਸ਼ਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ!

ਜ਼ੁਮੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਕਲੀਸਿਯਾ ਸਥਾਪਨ ਦੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਅੋਨਲਾਇਨ ਮੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੂਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖੋ


ਜ਼ੁਮੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵੱਡੇ ਜ਼ੁਮੇ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ੁਮੇ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖੋ

Loading...

ਭਾਸ਼ਾ


English English
العربية Arabic
العربية - الأردن Arabic (JO)
Sign Language American Sign Language
भोजपुरी Bhojpuri
বাংলা Bengali (India)
Bosanski Bosnian
粵語 (繁體) Cantonese (Traditional)
Hrvatski Croatian
فارسی Farsi/Persian
Français French
Deutsch German
ગુજરાતી Gujarati
Hausa Hausa
हिंदी Hindi
Bahasa Indonesia Indonesian
Italiano Italian
ಕನ್ನಡ Kannada
한국어 Korean
کوردی Kurdish
ພາສາລາວ Lao
𑒧𑒻𑒟𑒱𑒪𑒲 Maithili
國語(繁體) Mandarin (Traditional)
国语(简体) Mandarin (Simplified)
मराठी Marathi
മലയാളം Malayalam
ଓଡ଼ିଆ Oriya
Apagibete Panjabi
Português Portuguese
русский Russian
Română Romanian
Slovenščina Slovenian
Español Spanish
Soomaaliga Somali
Kiswahili Swahili
தமிழ் Tamil
తెలుగు Telugu
ไทย Thai
اُردُو Urdu
Tiếng Việt Vietnamese
Yorùbá Yoruba