ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਸਾਧਾਰਨ ਕਲੀਸਿਯਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਧਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਸਿਯਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਧਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਕਲੀਸਿਯਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਰੰਭ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨਵੀਆਂ ਕਲੀਸਿਯਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਰੰਭ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਵੇਂਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ?

ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਨੂੰ ਵੇਖੋ

ਜਦੋਂ ਆਤਮਿਕ ਪਰਿਵਾਰ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਕਲੀਸਿਯਾਵਾਂ) ਪੁਨਰ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਲੀਸਿਯਾਵਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਛੇਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀਕਲੀਸਿਯਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਆਤਮਿਕ ਪਰਿਵਾਰ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਕਲੀਸਿਯਾਵਾਂ) ਪੁਨਰ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਲੀਸਿਯਾਵਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਛੇਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀਕਲੀਸਿਯਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਵਾਈ ਦਾਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਸੂਲ, ਨਬੀ, ਪਰਚਾਰਕ, ਅਯਾਲੀ(ਪਾਸਬਾਨ) ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਗਵਾਈ ਦਾਤਾਂ ਪਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਕਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਆਗੂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਆਤਮਿਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਕਲੀਸਿਯਾ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਹਬਾਨਾਂ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸੁਸ ਦੀ ਕਲੀਸਿਯਾ ਵਿੱਚਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਣਤਰ ਸੂਖਮ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹੀ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਖਮ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 3/3 ਨਮੂਨਾ ਅਗਵਾਈ ਸਿਖਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇਕੁਲੀਨ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਤੱਖ ਹੈ। ਚਾਰ ਖੇਤਰੀ ਨਮੂਨਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਊੱਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਅਨੁਕੂਲਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਖੋਸਮੂਹਿਕ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਮਾਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਨੈਟਵਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਚਰਚ ਨੈਟਵਰਕ ਤਾਂਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂਪਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚਰਚ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਅ ਫਲੋਰਿਡਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜ ਚਰਚ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰੀ ਕਲੀਸਿਯਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਰੰਭ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਤੇਫਿਰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਰੰਭ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਪੁੱਤਰੀ ਕਲੀਸਿਯਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਲੀਸਿਯਾਵਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚDNA ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਸੁਖਾਲੇਕਰਣ, ਭਾਸ਼ਾ, ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ DNA ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੱਗੇਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਣਾਤਮਕ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਹਰੇਕ ਆਤਮਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰੇਕ ਆਤਮਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਹਰੇਕ ਕਲੀਸਿਯਾ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 4 ਅਤੇ 12 ਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਉਹ ਅੰਤਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰਕਲੀਸਿਯਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਅਰੰਭ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੋਣ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣਾਸੰਭਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ ਢੰਗ, ਇੱਕ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਕਲੀਸਿਯਾਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਤਮਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਢੰਗ ਵਿੱਚ, ਆਤਮਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋਣ ਲਈਅਤੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਛੋਟੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ, ਛੋਟਾ ਆਕਾਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੋਣ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਧਾਰਨ ਕਲੀਸਿਯਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਚੇਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਣ, ਆਗਿਆ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਇਛੁੱਕਤਾ ਇੱਕ ਅੰਦਲੋਨ ਦਾ ਆਤਮਿਕ DNA ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੱਕਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਚਰਚ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵਿੱਚ  ਸਫਲਤਾਪੂਰਨ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਣਾਤਮਕ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਦਲੋਨ ਨੂੰ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਵੀਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਚੇਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨ ਅਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ “ਖਮੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੌਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਣਾ ਅਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਦਾ ਰਾਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਿਵੇਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਹਾਨ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ

      ਕੀ ਜਦੋਂ ਸਾਧਾਰਨ ਕਲੀਸਿਯਾਵਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਗੂੜ੍ਹ, ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂਹਨ?

ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣੇ ਪੰਜੀਕਰਣ ਕਰੋ!

  • ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਖਲਾਈ ਉਨੱਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ
  • ਸਮੂਹਿਕ ਯੋਜਨਾ ਸਾਧਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖੋ
  • ਇੱਕ ਕੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
  • ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦਰਸ਼ਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ!

ਜ਼ੁਮੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਕਲੀਸਿਯਾ ਸਥਾਪਨ ਦੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਅੋਨਲਾਇਨ ਮੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੂਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖੋ


ਜ਼ੁਮੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵੱਡੇ ਜ਼ੁਮੇ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ੁਮੇ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖੋ

Loading...

ਭਾਸ਼ਾ


English English
العربية Arabic
العربية - الأردن Arabic (JO)
Sign Language American Sign Language
भोजपुरी Bhojpuri
বাংলা Bengali (India)
Bosanski Bosnian
粵語 (繁體) Cantonese (Traditional)
Hrvatski Croatian
فارسی Farsi/Persian
Français French
Deutsch German
ગુજરાતી Gujarati
Hausa Hausa
हिंदी Hindi
Bahasa Indonesia Indonesian
Italiano Italian
ಕನ್ನಡ Kannada
한국어 Korean
کوردی Kurdish
ພາສາລາວ Lao
𑒧𑒻𑒟𑒱𑒪𑒲 Maithili
國語(繁體) Mandarin (Traditional)
国语(简体) Mandarin (Simplified)
मराठी Marathi
മലയാളം Malayalam
नेपाली Nepali
ଓଡ଼ିଆ Oriya
Apagibete Panjabi
Português Portuguese
русский Russian
Română Romanian
Slovenščina Slovenian
Español Spanish
Soomaaliga Somali
Kiswahili Swahili
தமிழ் Tamil
తెలుగు Telugu
ไทย Thai
اُردُو Urdu
Tiếng Việt Vietnamese
Yorùbá Yoruba