ਜ਼ੁਮੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ


ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ?

ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਅੰਸ਼ ਸੰਸਕਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਈਲ ਪੀਰੀਅਡ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੀ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਫੋਲੋ-ਓਨ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਅਸੀਂ 13 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਭ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਿਓ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਈਮੇਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ?

ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਈਮੇਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੋਗਿਨ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੀਡਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

“ਨਿਰੀਖਣ” ਭਾਗ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮੂਹ ਹਰੇਕ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇਗਾ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾ-ਸੂਚੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾ-ਸੂਚੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਰੀਖਣ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਸ਼ਾ-ਸੂਚੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਚੋਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਲੋਗਿਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਪਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਉੱਤੇ “ਸੈਸ਼ਨ ਖੋਜਣਾ” ਨੂੰ ਚੁਣੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਸ਼ਾ-ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ।

ਮੈਂ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮਾਵਲੀ (ਸਹਾਇਕ ਪੁਸਤਕ) ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਤੁਸੁੀਂ ਹਰੇਕ ਸਫੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ “ਬਾਰੇ” ਟੈਬ ਤੇ ਜਾਣ ਦੁਆਰਾ ਸਦਾ ਸਹਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵੀਡਿਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਸੈਸ਼ਲ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ “ਪਿਛਲਾ” ਅਤੇ “ਅਗਲਾ” ਬਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ DMM ਜਾਂ CPM ਸਿੱਖਿਅਕ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ੁਮੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਲਾਈਵ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਔਨਲਾਇਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਬੇਹਤਰ ਹੈ। ਔਨਲਾਇਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਨਾਲ, ਪਹੁੰਚ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਪਲਬੱਧਤਾ, ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ੁਮੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬੱਧ ਲਾਈਵ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਾਂਙ ਹੀ ਉਹੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ੁਮੇ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਅਰੰਭ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਮੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਣਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੇਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੌਕਾ ਹੈ।

ਜ਼ੁਮੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਕ ਕੀ ਹੈ?

ਕਿਉਂਜੋ ਜ਼ੁਮੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਵਰਣਨ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ, ਲੁਸੇਨੇ ਨੇਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। Read the Covenant

ਕੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸੈਸ਼ਨ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3-4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।

ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਕਿੰਨਾ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹੈ?

ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਸਕਰਣ ਆ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਸੰਸਕਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵਾਂ ਬੈਠਦਾ ਉਹ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ੁਮੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ?

ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ “ਜ਼ੁਮੇ” ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗ੍ਰਿਹ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਵੇਂ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਵੇਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਲ ਹੈ। ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਜੋਨਾਥਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵਿੱਚ ਅਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਸ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਜੋਨਾਥਨ ਪ੍ਰੋਜੋਕੈਟ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ?

ਪੜਾਅ 1:
ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਟੇਟਸ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ 5000 ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦੋ ਪਹਿਲੀ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਕਲੀਸਿਯਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪੁਨਰ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਟੇਟਸ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ 65,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਗਰੇਜੀ ਜ਼ੁਮੇ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ 130,000 ਕਲੀਸਿਯਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਰੰਭ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪੜਾਅ 2:
ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੜਾਅ 1 ਦੀਆਂ ਕਲੀਸਿਯਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇਣ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਜਵੀਜ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ: ਅਮਹੇਰਿਕ, ਅਰਬਿਕ, ਬੰਗਾਲੀ, ਬੋਜਪੁਰੀ, ਬ੍ਰਮੀਅਸ, ਚਾਈਨਸ (ਮੇਂਡਰੀਨ0, ਚਾਈਨਸ (ਕੇਂਨਟੋਨੀਸ), ਫਾਰਸੀ, ਫ੍ਰੈਂਚ, ਜਰਮਨ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਹਸੂਆ, ਹਿੰਦੀ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਅਨਸ, ਇਟਾਲੀਅਨ, ਜਪਾਨੀਅਸ, ਕਨਡਾ, ਕੋਰੀਅਨ, ਕੁਰਦਿਸ਼, ਲੀਓ, ਮੇਥਾਲੀ, ਮਲਯਾਲਮ, ਮਰਾਠੀ, ਓੜੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ (ਪੂਰਬੀ), ਪੰਜਾਬੀ (ਵੈਸਟਨ), ਪ੍ਰੋਟੀਗੀਸ, ਰੂਸੀ, ਸੋਮਾਲੀ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਸਵਾਲੀ, ਤਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ, ਥਾਈ, ਟਰਕਿਸ਼, ਊਰਦੁ, ਵੀਅਤਨਾਮੀਸ, ਯਰੂਬਾ।

ਪੜਾਅ 3:
ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਪੜਾਅ 1 ਅਤੇ ਪੜਾਅ 2 ਦੀਆ ਕਲੀਸਿਯਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਥਾਨ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਲੋਕ ਸਮੂਹ ਵਿਚਕਾਰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਣ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੁਮੇ ਤਜਵੀਜ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਜ਼ੁਮੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਸ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਰੇਕ 50,000 ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਸਾਧਾਰਨ ਕਲੀਸਿਯਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਹੱਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ।


ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ੁਮੇ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਜ਼ੁਮੇ ਦਾ ਅਰਥ ਯੂਨਾਨੀ ਵਿੱਚ ਖਮੀਰ ਹੈ। ਮੱਤੀ 13:33 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਿਸੂ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ: “ਸੁਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਖਮੀਰ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੀਵੀਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸੇਰ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਐਥੋਂ ਤੋੜੀ ਜੋ ਸਾਰਾ ਖ਼ਮੀਰਾ ਹੋ ਗਿਆ।” ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕ, ਆਮ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਨੂਠਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ੁਮੇ ਆਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?

ਇਹ ਤਜਵੀਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਹਨ: ਅਮਹੇਰਿਕ, ਅਰਬਿਕ, ਬੰਗਾਲੀ, ਬੋਜਪੁਰੀ, ਬ੍ਰਮੀਅਸ, ਚਾਈਨਸ (ਮੇਂਡਰੀਨ0, ਚਾਈਨਸ (ਕੇਂਨਟੋਨੀਸ), ਫਾਰਸੀ, ਫ੍ਰੈਂਚ, ਜਰਮਨ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਹਸੂਆ, ਹਿੰਦੀ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਅਨਸ, ਇਟਾਲੀਅਨ, ਜਪਾਨੀਅਸ, ਕਨਡਾ, ਕੋਰੀਅਨ, ਕੁਰਦਿਸ਼, ਲੀਓ, ਮੇਥਾਲੀ, ਮਲਯਾਲਮ, ਮਰਾਠੀ, ਓੜੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ (ਪੂਰਬੀ), ਪੰਜਾਬੀ (ਵੈਸਟਨ), ਪ੍ਰੋਟੀਗੀਸ, ਰੂਸੀ, ਸੋਮਾਲੀ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਸਵਾਲੀ, ਤਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ, ਥਾਈ, ਟਰਕਿਸ਼, ਊਰਦੁ, ਵੀਅਤਨਾਮੀਸ, ਯਰੂਬਾ।ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵੇਖੋਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੂਰੁ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੂਹ ਕਿਵੇਂ ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚਰਚ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤਦ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਭਾਵਕ ਗੱਲ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਕਲੀਸਿਯਾਵਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਉਸ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਵਿਕਲਪ ਨਵੇਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਧਾਰਨ ਕਲੀਸਿਯਾਵਾਂ ਦੇ ਮੋਜ਼ੂਦਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਮੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਮੇਰੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ, ਫਿਰ ਸਮੂਹ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਆਗੂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਚ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ “ਕੋਚਿੰਗ ਨਹੀਂ” ਦੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਓ।

ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਹਾਂ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ “ਪ੍ਰਿੰਟ ਸੇਵ ਯੋਜਨਾ” ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ?।

ਕੀ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ “ਸੇਵ” ਬਟਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।

ਕੀ ਜ਼ੁਮੇ ਮੇਰੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਲੋਗਿਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਮੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਸਮੂਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਆਈ ਮੈਸਜ, ਵਟਸਐਪ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਗਰੁੱਪ, ਆਦਿ)।


ਜ਼ੁਮੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ:

ਜ਼ੁਮੇ ਦਾ ਅਰਥ ਯੂਨਾਨੀ ਵਿੱਚ ਖਮੀਰ ਹੈ। ਮੱਤੀ 13:33 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਿਸੂ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ: “ਸੁਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਖਮੀਰ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੀਵੀਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸੇਰ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਐਥੋਂ ਤੋੜੀ ਜੋ ਸਾਰਾ ਖ਼ਮੀਰਾ ਹੋ ਗਿਆ।” ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕ, ਆਮ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਨੂਠਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ੁਮੇ ਆਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ੁਮੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਕਲੀਸਿਯਾ ਸਥਾਪਨ ਦੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਅੋਨਲਾਇਨ ਮੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਸ਼ਾ


English English
العربية Arabic
العربية - الأردن Arabic (JO)
Sign Language American Sign Language
भोजपुरी Bhojpuri
বাংলা Bengali (India)
Bosanski Bosnian
粵語 (繁體) Cantonese (Traditional)
Hrvatski Croatian
فارسی Farsi/Persian
Français French
Deutsch German
ગુજરાતી Gujarati
Hausa Hausa
हिंदी Hindi
Bahasa Indonesia Indonesian
Italiano Italian
ಕನ್ನಡ Kannada
한국어 Korean
کوردی Kurdish
ພາສາລາວ Lao
𑒧𑒻𑒟𑒱𑒪𑒲 Maithili
國語(繁體) Mandarin (Traditional)
国语(简体) Mandarin (Simplified)
मराठी Marathi
മലയാളം Malayalam
नेपाली Nepali
ଓଡ଼ିଆ Oriya
Apagibete Panjabi
Português Portuguese
русский Russian
Română Romanian
Slovenščina Slovenian
Español Spanish
Soomaaliga Somali
Kiswahili Swahili
தமிழ் Tamil
తెలుగు Telugu
ไทย Thai
Türkçe Turkish
اُردُو Urdu
Tiếng Việt Vietnamese
Yorùbá Yoruba
More languages in progress