ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ, ਆਪਣੀ ਉਨੱਤੀ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਕੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦਰਸ਼ਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ!

ਜ਼ੁਮੇ ਸਿਖਲਾਈ

10 ਸੈਸ਼ਨ, 2 ਘੰਟੇ ਹਰੇਕ, 3-12 ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ


5 ਮਿੰਟ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਅ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

15 ਮਿੰਟ
ਚੇਲੇ ਅਤੇ ਚਰਚ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਬਣਾਉਣ, ਅਤੇ ਕਲੀਸਿਯਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇ ਸਾਰ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ।

15 ਮਿੰਟ
ਆਤਮਿਕ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਆਗਿਆ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

15 ਮਿੰਟ
S.O.A.P.S ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਾਈ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਾਈਬਲ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਆਗਿਆ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

15 ਮਿੰਟ
ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਮੂਹ

ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਪੁਰਖ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧਨ।

15 ਮਿੰਟ
ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ – ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਮੂਹ
45 ਮਿੰਟ
ਅਗਾਂਹ ਵੇਖਣਾ
5 ਮਿੰਟ
ਚੈਕਇਨ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਅਵਲੋਕਨ
5 ਮਿੰਟ
ਉਤਪਾਦਕ ਬਨਾਮ ਉਪਭੋਗਤਾ

ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਰ ਦਿਨ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਿਸੂ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

15 ਮਿੰਟ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਬਿਤਾਉਣਾ ਹੈ

ਵੇਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਬਿਤਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

15 ਮਿੰਟ
ਅਭਿਆਸ – ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚੱਕਰ
60 ਮਿੰਟ
ਚਰਚਾ ਕਰੋ – ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚੱਕਰ
5 ਮਿੰਟ
ਸੰਬੰਧਾਤਾਮਕ ਭੰਡਾਰੀ – 100 ਦੀ ਸੂਚੀ

ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਭੰਡਾਰੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਾਧਨ।

15 ਮਿੰਟ
ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ – 100 ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ
30 ਮਿੰਟ
ਅਗਾਂਹ ਵੇਖਣਾ
5 ਮਿੰਟ
ਚੈਕਇਨ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਅਵਲੋਕਨ
5 ਮਿੰਟ
ਰਾਜ ਦਾ ਅਰਥਪ੍ਰਬੰਧ

ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਅਰਥਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

15 ਮਿੰਟ
ਚਰਚਾ ਕਰੋ – ਕੀ ਹਰੇਕ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
5 ਮਿੰਟ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਹੈ

ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਸਿੱਖੋ।

15 ਮਿੰਟ
ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ – ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ
45 ਮਿੰਟ
ਬਪਤਿਸਮਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, “ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ...।” ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।

15 ਮਿੰਟ
ਅਗਾਂਹ ਵੇਖਣਾ
5 ਮਿੰਟ
ਚੈਕਇਨ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਅਵਲੋਕਨ
5 ਮਿੰਟ
ਆਪਣੀ 3-ਮਿੰਟ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ

ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸਣਾ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ।

15 ਮਿੰਟ
ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ – ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਵੰਡੋ
45 ਮਿੰਟ
ਦਰਸ਼ਣ ਵੰਡਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ

ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਆਤਮਿਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਗੁਣਾਤਮਕ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

15 ਮਿੰਟ
ਚੇਲੇਪਣ ਵਿੱਚ ਬਤਖਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ – ਤੁਰੰਤ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ

ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਬਤਖਾਂ ਵਾਂਙ ਚੇਲੇ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ।

15 ਮਿੰਟ
ਵੇਖਣ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਅਰੰਭ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

15 ਮਿੰਟ
ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਇਹ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਣ ਢੰਗ ਹੈ। ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਣ ਢੰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਖੋ।

15 ਮਿੰਟ
ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ – ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ
10 ਮਿੰਟ
ਅਗਾਂਹ ਵੇਖਣਾ
5 ਮਿੰਟ
ਚੈਕਇਨ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਅਵਲੋਕਨ
5 ਮਿੰਟ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਗਿਆ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਣ ਢੰਗ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ – ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ!

15 ਮਿੰਟ
ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਖੋਜਣਾ ਹੈ

ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਕੌਣ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ।

15 ਮਿੰਟ
BLESS ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਮੂਨਾ

ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਣ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ।

15 ਮਿੰਟ
ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ – BLESS ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
15 ਮਿੰਟ
ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ – ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯਾਤਰਾ
90 ਮਿੰਟ
ਅਗਾਂਹ ਵੇਖਣਾ
5 ਮਿੰਟ
ਚੈਕਇਨ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਅਵਲੋਕਨ
5 ਮਿੰਟ
ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ

ਚੇਲੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ – ਪਰ ਜੋ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ।

15 ਮਿੰਟ
3/3 ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਨਮੂਨਾ

ਇੱਕ 3/3 ਸਮੂਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਣ, ਵਧਣ, ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਦਾ ਆਗਿਆ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਢੰਗ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ 3/3 ਸਮੂਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਮੂਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਕਲੀਸਿਯਾ ਹੈ।

75 ਮਿੰਟ
ਅਗਾਂਹ ਵੇਖਣਾ
5 ਮਿੰਟ
ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਚੇਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਕ੍ਰਮ-ਚੱਕਰ

ਸਿਖਲਾਈ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖੋ ਅਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਚੇਲਾ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

15 ਮਿੰਟ
ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ – ਇੱਕ 3/3 ਸਮੂਹ
90 ਮਿੰਟ
ਚਰਚਾ ਕਰੋ – 3/3 ਸਮੂਹ ਅਨੁਭਵ
10 ਮਿੰਟ
ਅਗਾਂਹ ਵੇਖਣਾ
5 ਮਿੰਟ
ਚੈਕਇਨ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਅਵਲੋਕਨ
5 ਮਿੰਟ
ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ

ਇੱਕ ਅਗਵਾਈ ਸੈੱਲ ਉਹ ਢੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

15 ਮਿੰਟ
ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ – ਇੱਕ 3/3 ਸਮੂਹ
90 ਮਿੰਟ
ਅਗਾਂਹ ਵੇਖਣਾ
5 ਮਿੰਟ
ਚੈਕਇਨ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਅਵਲੋਕਨ
5 ਮਿੰਟ
ਗੈਰ-ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੋ

ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਰੇਖਾਬੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਭਾਗੀ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

15 ਮਿੰਟ
ਗੁਣਾਤਮਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਬਹੁਭਾਗੀ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਗੁਣਾਤਮਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਗਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

15 ਮਿੰਟ
ਸਦਾ ਦੋ ਕਲੀਸਿਯਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ

ਜਾਣ ਅਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ।

15 ਮਿੰਟ
ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ (ਲੋਗਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ)

ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਵੰਡੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਮੇ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੋਗੇ।

15 ਮਿੰਟ
ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ – ਇੱਕ 3-ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ
60 ਮਿੰਟ
ਚਰਚਾ ਕਰੋ – ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਲ 3-ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੰਡੋ
20 ਮਿੰਟ
ਅਗਾਂਹ ਵੇਖਣਾ
5 ਮਿੰਟ
ਚੈਕਇਨ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਅਵਲੋਕਨ
5 ਮਿੰਟ
ਕੋਚਿੰਗ ਜਾਂਚਸੂਚੀ

ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

15 ਮਿੰਟ
ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ – ਕੋਚਿੰਗ ਆਤਮ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਜਾਂਚਸੂਚੀ
10 ਮਿੰਟ
ਅਗਵਾਈ ਸੈੱਲ

ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਣਾਤਮਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲੀਸਿਯਾਵਾਂ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਤ, ਆਤਮਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

15 ਮਿੰਟ
ਕੁਲੀਨ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮੂਹ

ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 3/3 ਸਮੂਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਅਰੰਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ 3/3 ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਵੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸੇਹਤ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਹੈ।

15 ਮਿੰਟ
ਚਾਰ ਖੇਤਰੀ ਸਾਧਨ

ਚਾਰ ਖੇਤਰੀ ਤਸ਼ਖੀਸ਼ ਚਾਰਟ ਇੱਕ ਸਾਧਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਗਵਾਈ ਸੈੱਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਮਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

15 ਮਿੰਟ
ਕੁਲਪੱਤਰੀ ਨਕਸ਼ਾ

ਕੁਲਪੱਤਰੀ ਨਕਸ਼ਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਅੰਦਲੋਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਧਾਰਣ ਸਾਧਨ ਹੈ।

15 ਮਿੰਟ
ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ – 3/3 ਕੁਲੀਨ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮੂਹ
60 ਮਿੰਟ
ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ – ਚਾਰ ਖੇਤਰ
10 ਮਿੰਟ
ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ – ਕੁਲਪੱਤਰੀ ਨਕਸ਼ਾ
10 ਮਿੰਟ
ਅਗਾਂਹ ਵੇਖਣਾ
5 ਮਿੰਟ
Loading...
Loading...
Loading...

ਭਾਸ਼ਾ


English English
العربية Arabic
العربية - الأردن Arabic (JO)
Sign Language American Sign Language
भोजपुरी Bhojpuri
বাংলা Bengali (India)
Bosanski Bosnian
粵語 (繁體) Cantonese (Traditional)
Hrvatski Croatian
فارسی Farsi/Persian
Français French
Deutsch German
ગુજરાતી Gujarati
Hausa Hausa
हिंदी Hindi
Bahasa Indonesia Indonesian
Italiano Italian
ಕನ್ನಡ Kannada
한국어 Korean
کوردی Kurdish
ພາສາລາວ Lao
𑒧𑒻𑒟𑒱𑒪𑒲 Maithili
國語(繁體) Mandarin (Traditional)
国语(简体) Mandarin (Simplified)
मराठी Marathi
മലയാളം Malayalam
नेपाली Nepali
ଓଡ଼ିଆ Oriya
Apagibete Panjabi
Português Portuguese
русский Russian
Română Romanian
Slovenščina Slovenian
Español Spanish
Soomaaliga Somali
Kiswahili Swahili
தமிழ் Tamil
తెలుగు Telugu
ไทย Thai
Türkçe Turkish
اُردُو Urdu
Tiếng Việt Vietnamese
Yorùbá Yoruba
More languages in progress