ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚੱਕਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੇਲੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ 12 ਸਾਧਾਰਨਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ5 ਮਿੰਟ ਹਰੇਕ ਨੂੰਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕ੍ਰਮ-ਚੱਕਰ ਬਾਰਾਂ ਢੰਗ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੇਗੇ।

ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ  –  ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਘੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ – ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨੇੜੇ ਹੋਵੋਗੇ

ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ

ਮੁਫ਼ਤ ਸਹਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਸਿਰਫ 12 ਸਾਧਾਰਨ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ5 ਮਿੰਟ ਹਰੇਕ ਨੂੰਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕ੍ਰਮ-ਚੱਕਰ ਬਾਰਾਂ ਢੰਗ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੇਗੇ।

prayer cycle

ਉਸਤਤ

ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਨਉਸ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਲਈ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਭਲਿਆਈ ਵਾਸਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰੋ

ਉਡੀਕ ਕਰੋ

ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਚੁੱਪਚਾਪ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਲਿਆਵੇ

ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ

ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹੋਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ ਜੋ ਗ਼ਲਤ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਖਾਸ ਕੰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚਤੁਸੀਂ ਇਕਰਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਸਕੋ

ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ

ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉੱਤੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਖਰਚ ਕਰੋ

ਮੰਗੋ

ਆਪਣੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੋ

ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ

ਵਚਨ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ

ਖਾਸ ਭਾਗਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਵਚਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਅਤ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਜ਼ਬੂਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਬੈਠਦੇ ਹਨ

ਧੰਨਵਾਦ

ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਯਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ

ਗੀਤ

ਉਸਤਤ ਜਾਂ ਅਰਾਧਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਜਨ ਜਾਂ ਆਤਮਿਕ ਗੀਤ ਗਾਓ

ਮਨਨ ਕਰੋ

ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਗਜ ਅਤੇ ਪੈੱਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ

ਸੁਣੋ

ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਖਰਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲਇਕੱਠੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਵੇਗਾ

ਉਸਤਤ

ਜੋ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਬਿਤਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਉਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੁਣਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ

ਡਿੱਕ ਈਸਟਮੈਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਆਵਰ ਦੈਟ ਚੈਨਜ਼ਨਸ ਦਾ ਵਰਲਡ @ੑ2022 ਡਿੱਕ ਈਸਟਮੈਨ ਦੁਆਰਾ, ਚੋਜ਼ਨ ਬੂਕਸ, ਗਰੈਂਡ ਰੈਪਡਿਸ, MI, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੁਆਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ

Try the Simple Prayer Cycle Timer App

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ

  •     ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣੇ ਪੰਜੀਕਰਣ ਕਰੋ!

  • ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਖਲਾਈ ਉਨੱਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ
  • ਸਮੂਹਿਕ ਯੋਜਨਾ ਸਾਧਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖੋ
  • ਇੱਕ ਕੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
  • ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦਰਸ਼ਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ!

ਜ਼ੁਮੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਕਲੀਸਿਯਾ ਸਥਾਪਨ ਦੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਅੋਨਲਾਇਨ ਮੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੂਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖੋ


ਜ਼ੁਮੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵੱਡੇ ਜ਼ੁਮੇ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ੁਮੇ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖੋ

Loading...

ਭਾਸ਼ਾ


English English
العربية Arabic
العربية - الأردن Arabic (JO)
Sign Language American Sign Language
भोजपुरी Bhojpuri
বাংলা Bengali (India)
Bosanski Bosnian
粵語 (繁體) Cantonese (Traditional)
Hrvatski Croatian
فارسی Farsi/Persian
Français French
Deutsch German
ગુજરાતી Gujarati
Hausa Hausa
हिंदी Hindi
Bahasa Indonesia Indonesian
Italiano Italian
ಕನ್ನಡ Kannada
한국어 Korean
کوردی Kurdish
ພາສາລາວ Lao
𑒧𑒻𑒟𑒱𑒪𑒲 Maithili
國語(繁體) Mandarin (Traditional)
国语(简体) Mandarin (Simplified)
मराठी Marathi
മലയാളം Malayalam
ଓଡ଼ିଆ Oriya
Apagibete Panjabi
Português Portuguese
русский Russian
Română Romanian
Slovenščina Slovenian
Español Spanish
Soomaaliga Somali
Kiswahili Swahili
தமிழ் Tamil
తెలుగు Telugu
ไทย Thai
اُردُو Urdu
Tiếng Việt Vietnamese
Yorùbá Yoruba