ਯਿਸੂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਚੇਲਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ  ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀਆਂ ਕਈਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਚਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ

ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਮੂਹ ਇੱਕੋ ਲਿੰਗ ਦੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੇ ਹਨਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਆਦਮੀ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਰਗਟ ਕਰਦੇਹਨ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ

ਮੁਫ਼ਤ ਸਹਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਮੂਹ - ਸੂਚੀ 1

 1.           ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਈਏ
 2.           ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ?
 3.           ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਪ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? {ਸੰਬੰਧਾਤਮਕ, ਜਿਨਸੀ, ਆਰਥਿਕ, ਘਮੰਡ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ, ਆਦਿ}
 4.           ਕੀ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਆਗਿਆ ਪਾਲਨਾ ਕੀਤਾ? ਵੇਰਵਾ ਦੱਸੋ
 5.           5ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ “ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ” ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੰਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ? ਵੇਰਵਾ ਦੱਸੋ
 6.           ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਇਤ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ
 7.           ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਅਧਿਆਏ ਪੜੇ ਸਨ?
 8.           ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ?
 9.           ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ?
 10.     ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣੇ 3/3 ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਸੀ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ?
 11.     ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ 3/3 ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਮੂਨਾ ਬਣੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ? ਵੇਰਵਾ ਦੱਸੋ
 12.     ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ?
 13.     ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵੰਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ? ਵੇਰਵਾ ਦੱਸੋ
 14.     1-3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ
 15.     ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਸਮੂਹ ਚਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੂਹ ਬਣਾਓ
 16.     ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੰਡਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰੋ

ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਮੂਹਸੂਚੀ 2

 1.           ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਚਦੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬਦਲਿਆ ਹੈ?
 2.           ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ?
 3.           ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ ਹੈ?
 4.           ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?
 5.           ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵੱਲ ਫੁਸਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਇਜ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ?
 6.           ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ?
 7.           ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ ਸੀ?
 8.           ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜਤ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ?
 9.           ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਬੇਇਮਾਨ ਰਹੇ ਸੀ?
 10.     ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੈੜੀ ਆਦਤ {ਜਾਂ ਆਲਸੀ ਜਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ) ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸੀ?
 11.     ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਿਆਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ, ਕੰਮ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ ਸੀ?
 12.     ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਏ ਸੀ?
 13.     ਕਿੰਨਾ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਫਿਕਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਬੁੜਬੁੜਾਏ ਸੀ?
 14.     ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਦੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ?
 15.     ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦਰਯੋਗ, ਸਮਝਣਯੋਗ ਅਤੇ ਦਿਯਾਲੂ ਰਹੇ ਸੀ?
 16.     ਵਿਚਾਰਾਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ?
 17.     ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਝ ਲਏ ਸਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ?
 18.     ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਖਾਸ ਉੱਤਰ ਵੇਖੇ ਹਨ?
 19.     ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ?

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ

 •     ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹੋ
 •     ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੂਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣੇ ਪੰਜੀਕਰਣ ਕਰੋ!

 • ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਖਲਾਈ ਉਨੱਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ
 • ਸਮੂਹਿਕ ਯੋਜਨਾ ਸਾਧਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖੋ
 • ਇੱਕ ਕੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
 • ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦਰਸ਼ਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ!

ਜ਼ੁਮੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਕਲੀਸਿਯਾ ਸਥਾਪਨ ਦੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਅੋਨਲਾਇਨ ਮੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੂਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖੋ


ਜ਼ੁਮੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵੱਡੇ ਜ਼ੁਮੇ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ੁਮੇ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖੋ

Loading...

ਭਾਸ਼ਾ


English English
العربية Arabic
العربية - الأردن Arabic (JO)
Sign Language American Sign Language
भोजपुरी Bhojpuri
বাংলা Bengali (India)
Bosanski Bosnian
粵語 (繁體) Cantonese (Traditional)
Hrvatski Croatian
فارسی Farsi/Persian
Français French
Deutsch German
ગુજરાતી Gujarati
Hausa Hausa
हिंदी Hindi
Bahasa Indonesia Indonesian
Italiano Italian
ಕನ್ನಡ Kannada
한국어 Korean
کوردی Kurdish
ພາສາລາວ Lao
𑒧𑒻𑒟𑒱𑒪𑒲 Maithili
國語(繁體) Mandarin (Traditional)
国语(简体) Mandarin (Simplified)
मराठी Marathi
മലയാളം Malayalam
ଓଡ଼ିଆ Oriya
Apagibete Panjabi
Português Portuguese
русский Russian
Română Romanian
Slovenščina Slovenian
Español Spanish
Soomaaliga Somali
Kiswahili Swahili
தமிழ் Tamil
తెలుగు Telugu
ไทย Thai
اُردُو Urdu
Tiếng Việt Vietnamese
Yorùbá Yoruba