ਕੋਚਿੰਗ ਜਾਂਚਸੂਚੀ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਮੇ ਵਰਗੀ ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧਤਾ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਵਜੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ੁਮੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਏ ਗਏ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਲਈ ਕੋਚਿੰਗ ਜਾਂਚਸੂਚੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਵੇਂ The Training Cycle ਜਾਂ Relational Stewardship with the List of 100.

ਇੱਕ ਕੋਚਿੰਗ ਜਾਂਚਸੂਚੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀਜਾਓ ਇਸ ਸਾਧਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਸੂਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਹੁਨਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ

ਮੁਫ਼ਤ ਸਹਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਕੋਚਿੰਗ ਜਾਂਚਸੂਚੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਆਲਚੋਨਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਅਤੇ ਦੂਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਕੋਚਿੰਗ ਜਾਂਚਸੂਚੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਆਤਮ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਕਰੋ (5 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ):

  1. ਜਾਂਚਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਚੇਲਾਪਣ ਸਿਖਲਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ
  2. ਹਰੇਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਢੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਗਾਓ:

      ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਗਿਆਤ ਹੋਕਾਲੇ ਖਾਨੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ

      ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ-ਬਹੁਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨ ਬਾਰੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਲਾਲ ਖਾਨੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ

      ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਉੱਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋਪੀਲੇ ਖਾਨੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ

      ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋਹਰੇ ਖਾਨੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ

  •     ਕਿਹੜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸਾਧਨ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ?
  •     ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਅਕ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ?
  •  ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸਾਧਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਜਾਂ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ?

ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣੇ ਪੰਜੀਕਰਣ ਕਰੋ!

  • ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਖਲਾਈ ਉਨੱਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ
  • ਸਮੂਹਿਕ ਯੋਜਨਾ ਸਾਧਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖੋ
  • ਇੱਕ ਕੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
  • ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦਰਸ਼ਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ!

ਜ਼ੁਮੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਕਲੀਸਿਯਾ ਸਥਾਪਨ ਦੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਅੋਨਲਾਇਨ ਮੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੂਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖੋ


ਜ਼ੁਮੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵੱਡੇ ਜ਼ੁਮੇ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ੁਮੇ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖੋ

Loading...

ਭਾਸ਼ਾ


English English
العربية Arabic
العربية - الأردن Arabic (JO)
Sign Language American Sign Language
भोजपुरी Bhojpuri
বাংলা Bengali (India)
Bosanski Bosnian
粵語 (繁體) Cantonese (Traditional)
Hrvatski Croatian
فارسی Farsi/Persian
Français French
Deutsch German
ગુજરાતી Gujarati
Hausa Hausa
हिंदी Hindi
Bahasa Indonesia Indonesian
Italiano Italian
ಕನ್ನಡ Kannada
한국어 Korean
کوردی Kurdish
ພາສາລາວ Lao
𑒧𑒻𑒟𑒱𑒪𑒲 Maithili
國語(繁體) Mandarin (Traditional)
国语(简体) Mandarin (Simplified)
मराठी Marathi
മലയാളം Malayalam
ଓଡ଼ିଆ Oriya
Apagibete Panjabi
Português Portuguese
русский Russian
Română Romanian
Slovenščina Slovenian
Español Spanish
Soomaaliga Somali
Kiswahili Swahili
தமிழ் Tamil
తెలుగు Telugu
ไทย Thai
اُردُو Urdu
Tiếng Việt Vietnamese
Yorùbá Yoruba