ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯਾਤਰਾ ਠੀਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਹਲੀਮਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੌਕਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਅਤੇਜਿੰਨਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣੋ।  

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ “ਬੇਨਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਭਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਮਰਾਤਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਭਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਭਗਤੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾਈ ਵਿੱਚ ਚੈਨ ਅਤੇ ਸੁਖ ਨਾਲ ਉਮਰ ਭੋਗੀਏ। ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹੋ ਭਲਾ ਅਤੇ ਪਰਵਾਨ ਹੈ। ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਓਹ ਸਤ ਦੇ ਗਿਆਨਤੀਕ ਪਹੁੰਚਣ।

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯਾਤਰਾ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਾਰਨ ਢੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਠੀਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ

ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ

ਮੁਫ਼ਤ ਸਹਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਨ ਦੇ ਚਾਰ ਢੰਗ ਹਨ:

         ਗੌਰ ਕਰਨਾ

         ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਜਾਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ

          

         ਸਰਵੇਖਣ

         ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜੋ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਅਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੇਤਰ ਪੀੜਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਸਕਦੇ ਹੋਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਕਹੋ

 

         ਪਰਕਾਸ਼

         ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲੋੜ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈਸੁਣੋਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ!

 

         ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ

         ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਆਇਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰਯਾਦ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਗ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਪੰਜ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ:

         ਸਰਕਾਰ

         ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਚਿਹਰੀਆਂ, ਕਮੀਸ਼ਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਕਨੂੰਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਨਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬੁੱਧੀ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ

 

         ਵਪਾਰਿਕ ਅਤੇ ਵਣਜ

         ਵਪਾਰਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਖਰੀਦਾਰੀ ਖੇਤਰਧਰਮੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭੰਡਾਰੀਪਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂਅਤੇ ਮੌਕੇ ਲਈ ਅਤੇ ਦਿਯਾਲੂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ

 

         ਸਿੱਖਿਆ

         ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖਿਆਤਮਕ ਕੇਂਦਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਾਲੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਦਿਆਲਾ ਨੂੰ ਭਾਲੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਪਰਮੇਸ਼ੁਰਦੀ ਸਚਿਆਈ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਮੀ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਝੂਠ ਜਾਂ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਉਨੱਤਕਰਨ ਦੀ ਹਰੇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੇਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਲ ਹੈ। 

 

         ਸੰਚਾਰ

         ਸੰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇਡਿਓ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਟੀ. ਵੀ. ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਭੀੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇਕੰਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣ

          

         ਆਤਮਿਕਤਾ

         ਆਤਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਲੀਸਿਯਾ ਇਮਰਾਤਾਂ, ਮਸਜ਼ਿਦਾਂ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਆਤਮਿਕ ਖੋਜ ਕਰਤਾ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨੂੰ ਖੋਜੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਧਰਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਿਆਨ ਭੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੇ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ

  •     ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆਮ ਸਥਾਨ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
  • ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ “ਅਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿੱਚ” ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਉਹ ਲਾਭ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣੇ ਪੰਜੀਕਰਣ ਕਰੋ!

  • ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਖਲਾਈ ਉਨੱਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ
  • ਸਮੂਹਿਕ ਯੋਜਨਾ ਸਾਧਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖੋ
  • ਇੱਕ ਕੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
  • ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦਰਸ਼ਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ!

ਜ਼ੁਮੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਕਲੀਸਿਯਾ ਸਥਾਪਨ ਦੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਅੋਨਲਾਇਨ ਮੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੂਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖੋ


ਜ਼ੁਮੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵੱਡੇ ਜ਼ੁਮੇ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ੁਮੇ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖੋ

Loading...

ਭਾਸ਼ਾ


English English
العربية Arabic
العربية - الأردن Arabic (JO)
Sign Language American Sign Language
भोजपुरी Bhojpuri
বাংলা Bengali (India)
Bosanski Bosnian
粵語 (繁體) Cantonese (Traditional)
Hrvatski Croatian
فارسی Farsi/Persian
Français French
Deutsch German
ગુજરાતી Gujarati
Hausa Hausa
हिंदी Hindi
Bahasa Indonesia Indonesian
Italiano Italian
ಕನ್ನಡ Kannada
한국어 Korean
کوردی Kurdish
ພາສາລາວ Lao
𑒧𑒻𑒟𑒱𑒪𑒲 Maithili
國語(繁體) Mandarin (Traditional)
国语(简体) Mandarin (Simplified)
मराठी Marathi
മലയാളം Malayalam
नेपाली Nepali
ଓଡ଼ିଆ Oriya
Apagibete Panjabi
Português Portuguese
русский Russian
Română Romanian
Slovenščina Slovenian
Español Spanish
Soomaaliga Somali
Kiswahili Swahili
தமிழ் Tamil
తెలుగు Telugu
ไทย Thai
اُردُو Urdu
Tiếng Việt Vietnamese
Yorùbá Yoruba