ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ

ਸਾਡੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਿੱਧ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਤਾਂਹਨ ਪਰ ਉਹ ਵੰਡਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਭਰਦੇ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਉਂਡੇਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ

ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਨੂੰ ਵੇਖੋ

ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਢੰਗ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਧਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ:

 1. ਵਚਨ

ਹਰ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ, ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੇਖਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਮਨੁੱਖਾਂਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ, ਉਸ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈਜੇਕਰ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਇੱਕ ਪਾਠਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਖਿਕ ਢੰਗ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੰਭਾਵੀਂ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਇੱਕ ਆਡਿਓ-ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇਦੁਆਰਾ

ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਸਾਧਾਰਨ ਸਾਧਨ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਹਾਇਕਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ

3/3rds Groups, SOAPS Bible Reading, Accountability Groups

 1. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ।

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਾਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੋਹੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜਿਓ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦਿਲ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗਵਾਹ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦੋ ਸਾਧਨ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰਵੱਈਆ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭੌਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੌਣ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਸਕਦੀ ਹੈ

Prayer walking, An Hour in Prayer

 1. ਸਤਾਅ ਅਤੇ ਦੁੱਖ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਤਾਅ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ – ਬਲੀਦਾਨ ਅਤੇ ਘਾਟਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿੰਦੇ ਹਾਂ – ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਤਾਅ ਨੂੰ ਸਾਡੇਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂਵਿੱਚ ਹਨ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਉਸ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਤਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਛੁੱਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਵਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣ ਨੂੰ ਖੋਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ

ਜੇਕਰ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਤਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਦ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ, ਕੜਵਾਹਟ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੋਧਿਤ, ਨਰਾਜ਼, ਨਿਰਾਸ਼ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਵਜੋਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਰਾਜ ਲਈ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਤੱਕ ਰਾਜ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਸੁੱਧਕਰਦੇ ਹਨ

3/3rds Groups, Accountability Groups, Peer Mentoring

 1. ਸਤਾਅ ਅਤੇ ਦੁੱਖ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਤਾਅ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ – ਬਲੀਦਾਨ ਅਤੇ ਘਾਟਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿੰਦੇ ਹਾਂ – ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਤਾਅ ਨੂੰ ਸਾਡੇਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂਵਿੱਚ ਹਨ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਉਸ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਤਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਛੁੱਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਵਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣ ਨੂੰ ਖੋਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ

ਜੇਕਰ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਤਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਦ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ, ਕੜਵਾਹਟ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੋਧਿਤ, ਨਰਾਜ਼, ਨਿਰਾਸ਼ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਵਜੋਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਰਾਜ ਲਈ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਤੱਕ ਰਾਜ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਸੁੱਧਕਰਦੇ ਹਨ

3/3rds Groups, Accountability Groups

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ

 •     ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਖੇਤਰਾਂ (ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਆਦਿ) ਤੋਂ, ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?
 •     ਕਿੰਨਾ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?
 • ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣੇ ਪੰਜੀਕਰਣ ਕਰੋ!

 • ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਖਲਾਈ ਉਨੱਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ
 • ਸਮੂਹਿਕ ਯੋਜਨਾ ਸਾਧਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖੋ
 • ਇੱਕ ਕੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
 • ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦਰਸ਼ਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ!

ਜ਼ੁਮੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਕਲੀਸਿਯਾ ਸਥਾਪਨ ਦੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਅੋਨਲਾਇਨ ਮੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੂਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖੋ


ਜ਼ੁਮੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵੱਡੇ ਜ਼ੁਮੇ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ੁਮੇ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖੋ

Loading...

ਭਾਸ਼ਾ


English English
العربية Arabic
العربية - الأردن Arabic (JO)
Sign Language American Sign Language
भोजपुरी Bhojpuri
বাংলা Bengali (India)
Bosanski Bosnian
粵語 (繁體) Cantonese (Traditional)
Hrvatski Croatian
فارسی Farsi/Persian
Français French
Deutsch German
ગુજરાતી Gujarati
Hausa Hausa
हिंदी Hindi
Bahasa Indonesia Indonesian
Italiano Italian
ಕನ್ನಡ Kannada
한국어 Korean
کوردی Kurdish
ພາສາລາວ Lao
𑒧𑒻𑒟𑒱𑒪𑒲 Maithili
國語(繁體) Mandarin (Traditional)
国语(简体) Mandarin (Simplified)
मराठी Marathi
മലയാളം Malayalam
ଓଡ଼ିଆ Oriya
Apagibete Panjabi
Português Portuguese
русский Russian
Română Romanian
Slovenščina Slovenian
Español Spanish
Soomaaliga Somali
Kiswahili Swahili
தமிழ் Tamil
తెలుగు Telugu
ไทย Thai
اُردُو Urdu
Tiếng Việt Vietnamese
Yorùbá Yoruba