ਬਪਤਿਸਮਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਰ ਹੋਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਪਾਪ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਠੀਕਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ; ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ; ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜਨਮ, ਠੀਕਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ।

ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ – "ਜਾਓ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ..."

ਬਪਤਿਸਮਾਜਾਂ ਮੂਲ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੈਪਟੀਜੋਦਾ ਅਰਥ ਤਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਹੈਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਰੰਗਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇਫਿਰ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਦਾ ਹੈ।

ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ

ਮੁਫ਼ਤ ਸਹਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣਾ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਡਰਾਉਣਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਾਧਾਰਨ ਕਦਮ ਹਨ:

 1. ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਉਹ ਸਥਾਨ ਲੱਭੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਐਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਚੇਲਾ ਡੁੱਬ ਸਕੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਲਾਬ, ਨਦੀ, ਝੀਲ ਜਾਂਸਮੁੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਟੱਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 2. ਚੇਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਫੜ ਲਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿਓ।
 3. ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਕਰਕੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਆਗਿਆ ਮੰਨੋਗੇ?"
 4. ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਦਾ "ਹਾਂ," ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖੋ: "ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।"
 5. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਠ ਤੋਂ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਉਤਾਂਹ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ।

ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ! ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਸਵਰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਜੀਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਤਾਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ

 •     ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ? 
 •     ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?
 •     ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ?
 •     ਜੇਕਰ ਮਹਾਨ ਆਗਿਆ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਚੇਲੇ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਚੇਲਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

 

ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣੇ ਪੰਜੀਕਰਣ ਕਰੋ!

 • ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਖਲਾਈ ਉਨੱਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ
 • ਸਮੂਹਿਕ ਯੋਜਨਾ ਸਾਧਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖੋ
 • ਇੱਕ ਕੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
 • ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦਰਸ਼ਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ!

ਜ਼ੁਮੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਕਲੀਸਿਯਾ ਸਥਾਪਨ ਦੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਅੋਨਲਾਇਨ ਮੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੂਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖੋ


ਜ਼ੁਮੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵੱਡੇ ਜ਼ੁਮੇ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ੁਮੇ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖੋ

Loading...

ਭਾਸ਼ਾ


English English
العربية Arabic
العربية - الأردن Arabic (JO)
Sign Language American Sign Language
भोजपुरी Bhojpuri
বাংলা Bengali (India)
Bosanski Bosnian
粵語 (繁體) Cantonese (Traditional)
Hrvatski Croatian
فارسی Farsi/Persian
Français French
Deutsch German
ગુજરાતી Gujarati
Hausa Hausa
हिंदी Hindi
Bahasa Indonesia Indonesian
Italiano Italian
ಕನ್ನಡ Kannada
한국어 Korean
کوردی Kurdish
ພາສາລາວ Lao
𑒧𑒻𑒟𑒱𑒪𑒲 Maithili
國語(繁體) Mandarin (Traditional)
国语(简体) Mandarin (Simplified)
मराठी Marathi
മലയാളം Malayalam
ଓଡ଼ିଆ Oriya
Apagibete Panjabi
Português Portuguese
русский Russian
Română Romanian
Slovenščina Slovenian
Español Spanish
Soomaaliga Somali
Kiswahili Swahili
தமிழ் Tamil
తెలుగు Telugu
ไทย Thai
اُردُو Urdu
Tiếng Việt Vietnamese
Yorùbá Yoruba