ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਵੇਂ ਆਤਮਿਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਿਸੂ ਵਰਗੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਆਤਮਿਕਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰੰਭ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਹੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ – ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲੀਸਿਯਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ – ਨਵੀਆਂ ਕਲੀਸਿਯਾਵਾਂ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇਹਾਂ?

ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਨੂੰ ਵੇਖੋ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ – ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਧਾ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਈਏ ਬਾਈਬਲ ਤਿੰਨ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕਕਲੀਸਿਯਾ ਵਜੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ:

  •     ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਕਲੀਸਿਯਾ – ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜੋ ਸਨ, ਜੋ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਹੋਣਗੇ
  •     ਖੇਤਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲੀਸਿਯਾ – ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠ
  •     ਸਾਧਾਰਣ ਕਲੀਸਿਯਾ – ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਚਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਕਲੀਸਿਯਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਲੀਸਿਯਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਂਦੀ ਹੈ – ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਚਾਰੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਤਮਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰੰਭ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਦੇਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਤਮਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰੰਭ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਧਣ ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਕਲੀਸਿਯਾ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂਕਲੀਸਿਯਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮੇਂ ਅਰੰਭ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਲੀਸਿਯਾ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਸਿਯਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਧਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਕਲੀਸਿਯਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਰੰਭ ਕਰਦੀਆਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਨਵੀਆਂ ਕਲੀਸਿਯਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਰੰਭ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਉਹ ਕਿਵੇਂਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਤਮਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਜੋਂ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਉੱਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਧਾਰਨ ਕਲੀਸਿਯਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਧਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਦੇਵਾਂਙ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨੈਟਵਰਕ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਕਲੀਸਿਯਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਲੀਸਿਯਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਤਮਿਕ DNA ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ – ਕੁਝ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ – ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਰੀਰ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ

      ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਆਤਮਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਵਧਣ ਲਈ ਅੱਡ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਵਧਣ ਅਤੇਗੁਣਾਤਮਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣੇ ਪੰਜੀਕਰਣ ਕਰੋ!

  • ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਖਲਾਈ ਉਨੱਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ
  • ਸਮੂਹਿਕ ਯੋਜਨਾ ਸਾਧਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖੋ
  • ਇੱਕ ਕੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
  • ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦਰਸ਼ਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ!

ਜ਼ੁਮੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਕਲੀਸਿਯਾ ਸਥਾਪਨ ਦੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਅੋਨਲਾਇਨ ਮੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੂਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖੋ


ਜ਼ੁਮੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵੱਡੇ ਜ਼ੁਮੇ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ੁਮੇ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖੋ

Loading...

ਭਾਸ਼ਾ


English English
العربية Arabic
العربية - الأردن Arabic (JO)
Sign Language American Sign Language
भोजपुरी Bhojpuri
বাংলা Bengali (India)
Bosanski Bosnian
粵語 (繁體) Cantonese (Traditional)
Hrvatski Croatian
فارسی Farsi/Persian
Français French
Deutsch German
ગુજરાતી Gujarati
Hausa Hausa
हिंदी Hindi
Bahasa Indonesia Indonesian
Italiano Italian
ಕನ್ನಡ Kannada
한국어 Korean
کوردی Kurdish
ພາສາລາວ Lao
𑒧𑒻𑒟𑒱𑒪𑒲 Maithili
國語(繁體) Mandarin (Traditional)
国语(简体) Mandarin (Simplified)
मराठी Marathi
മലയാളം Malayalam
ଓଡ଼ିଆ Oriya
Apagibete Panjabi
Português Portuguese
русский Russian
Română Romanian
Slovenščina Slovenian
Español Spanish
Soomaaliga Somali
Kiswahili Swahili
தமிழ் Tamil
తెలుగు Telugu
ไทย Thai
اُردُو Urdu
Tiếng Việt Vietnamese
Yorùbá Yoruba