ಜೂಮ್ ತರಬೇತಿಯ ಹಿಂದಿನ ದರ್ಶನ

ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತ ಶಿಷ್ಯರಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸುವುದು
ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ

welcome-graphic

ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನೆ

ಪರಿಶುದ್ಧತೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ತರಬೇತಿ ವ್ಯಾಪಿಸುವುದು, ಸಭೆ ವ್ಯಾಪಿಸುವುದು

ಪರಿಶುದ್ಧತೆ, ವಿಧೇಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ

ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತ ಯೋಗ್ಯ ಶಿಷ್ಯರಾಗಬೇಕು.

Jesus Measurement

ನಮ್ಮ ಅಳತೆ ಯೇಸುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ

ನೀವಲ್ಲ. ನಾನಲ್ಲ. ಇತಿಹಾಸವಲ್ಲ. ಆದರ್ಶಗಳಲ್ಲ. ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲ. ಯೇಸು ಮತ್ತು ಯೇಸುವೇ ಮಾತ್ರ.

ಆತನು ಹೇಗೆ ವಾಸಿಸಿದನು. ಆತನು ಏನು ಹೇಳಿದನು. ಆತನು ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲವೂ. ಇದರಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದ ನಂಬಿಕೆಯ ವೀರರಂತೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ, ಆಮೂಲಾಗ್ರ, ದುಬಾರಿ ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ.

ಯೇಸು ಅಳತೆ ಮಾಡುವವನು ಮತ್ತು ನಾವು ಆತ ಹಾಗೆ ಆಗಲು ಆತನ ಆತ್ಮವು ನಮಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ದೇವರರಾಜ್ಯದ ಫಲವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆತನ ಆತ್ಮವು ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸಿದ್ದೇ ಆಗಿದೆ.

ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯರ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.

Extraordinary Prayer

ನೀವು ಕೇಳದ ಕಾರಣ ನೀವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ (ಯಾಕೋಬ 4:2). ನಾವು ಆಂದೋಲನವನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ.

ತರಬೇತಿ ವ್ಯಾಪಕ

(1 ತರಬೇತಿ & # xF7; ಜನಸಂಖ್ಯೆ)

1 ತರಬೇತಿ

Training Saturation

ಪ್ರತಿ 5,000 ಜನರು (ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ)
ಪ್ರತಿ 50,000 ಜನರು (ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ)

ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವಿಚಾರಗಳು ವಾಕ್ಯಾಧಾರವಾದವು, ಆದರೆ ಅನೇಕವೇಳೆ ತಪ್ಪಿಹೋಗಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲತತ್ವಗಳಲ್ಲಿನ ಸರಳ ತರಬೇತಿಯು ಸ್ತಿರವಾದ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಫಲಪ್ರದವಲ್ಲದ ಜೀವನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಲೈವ್ ತರಬೇತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ತರಬೇತಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜನರು, ಲಭ್ಯವಿರುವ ನೇರ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೂಮ್ ತರಬೇತಿಯು ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿ-ವರ್ಗಾವಣೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಆನ್‌ಲೈನ್, ಒಳಗಿನ-ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಬೇಡಿಕೆಯ ತರಬೇತಿಯಾಗಿದೆ.

ನಾವು ಅನುಮಾನಿಸುವದೇನಂದರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಭೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ನೋಡುವ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ತರಬೇತಿ ಆಂದೋಲನವು ಅಗತ್ಯ.

ಸರಳ ಸಭೆ ವ್ಯಾಪಕ

(2 ಸರಳ ಸಭೆಗಳು &#xಎಫ್7; ಜನಸಂಖ್ಯೆ)

2 ಸರಳ ಸಭೆಗಳು

Church Saturation

ಪ್ರತಿ 5,000 ಜನರು (ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ)
ಪ್ರತಿ 50,000 ಜನರು (ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ)

ಅನೇಕ ಸಭೆಗಳು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವುದು ಆಶೀರ್ವಾದಕರ, ಆದರೆ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಸಭೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಸಭೆ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿದೆ.

"ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ" ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆ, ಬುಡಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ತಂದೆಯ ಹೃದಯ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ಆತನ ಜೊತೆ-ಕೆಲಸಗಾರರಾಗಿರಲು ಸಹ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಮಂತ್ರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 1 ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು 2 ಸಭೆಗಳ ಈ ಗುರಿಗಳು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲವನ ಮೇಲಿರುವ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ.