ນິມິດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການຝຶກອົບຮົມຊູເມ້

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂລກເຕັມໄປດ້ວຍສາວົກທີ່ເພີ່ມທະວີຈຳນວນ
ໃນລຸ້ນຂອງພວກເຮົາ

welcome-graphic

ຍຸດທະສາດຫຼັກຂອງພວກເຮົາ

ຄວາມບໍລິສຸດ,ການອະທິຖານ,ການຝຶກອົບຮົມເຕັມສົມບູນ,ການເຕັມສົມບູນຂອງຄຣິສຕະຈັກ

ຄວາມບໍລິສຸດ,ການເຊື່ອຟັງແລະຄວາມຮັກ

ພວກເຮົາຕ້ອງເປັນສາວົກທີ່ມີຄຸນຄ່າເພີ່ມທະວີຈຳນວນ

Jesus Measurement

ພຣະເຢຊູເຈົ້າເປັນເຄື່ອງວັດແທກຂອງພວກເຮົາ.

ບໍ່ແມ່ນທ່ານ,ບໍ່ແມ່ນຂ້າພະເຈົ້າ,ບໍ່ແມ່ນປະຫວັດສາດ,ບໍ່ແມ່ນອຸດົມການ,ບໍ່ແມ່ນພິທີກຳ.ແຕ່ແມ່ນພຣະເຢຊູເຈົ້າແລະພຣະເຢຊູເຈົ້າຜູ້ດຽວເທົ່ານັ້ນ.

ເພິ່ນໄດ້ມີຊີວິດຢູ່ແນວໃດ,ເພິ່ນໄດ້ເວົ້າຫຍັງ,ເພິ່ນຮັກແນວໃດ. ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ.ໃນເລື່ອງນີ້ພວກເຮົາປາຖະໜາທີ່ຈະຖືກສັງເກດເຫັນໂດຍທັນທີໃນການເຊື່ອຟັງພຣະເຢຊູເຈົ້າ,ຢ່າງສຸດຂີດແລະຢ່າງມີຄຸນຄ່າສູງຄືກັບບັນດາວິລະຊົນແຫ່ງຄວາມເຊື່ອທີ່ມາກ່ອນພວກເຮົາ.

ພຣະເຢຊູເຈົ້າເປັນທັງເຄື່ອງວັດແທກແລະພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງແມ່ນຄວາມຫວັງຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະກາຍເປັນ ເໝືອນກັບພຣະອົງ. ແລະມື້ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຜົນແຫ່ງອານາຈັກອ້ອມຮອບຊີວິດຂອງພວກເຮົາແລະຄວາມຮັກຂອງໝູ່ເພື່ອນຂອງເຮົາ,ກໍ່ຈະເປັນເພາະວ່າພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຜ່ານທາງພວກເຮົາ.

ການອະທິຖານທີ່ພິເສດ

ການອະທິຖານທີ່ພິເສດໄດ້ດຳເນີນໄປກັບຂະບວນການສ້າງສາວົກທຸກໆຄົນໃນປະຫວັດສາດ.

Extraordinary Prayer

ພວກເຈົ້າບໍ່ມີເພາະບໍ່ໄດ້ຂໍຈາກພຣະເຈົ້າ(ຢາໂກໂບ4:2)ຖ້າພວກເຮົາຢາກເຫັນການເຄື່ອນໄຫວ,ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງຂໍສິ່ງນັ້ນ.

ການຝຶກອົບຮົມເຕັມສົມບູນ

(1ການຝຶກອົບຮົມ ÷ ຈຳນວນປະຊາກອນ)

1 ການຝຶກອົບຮົມ

Training Saturation

ທຸກໆ 5,000 ຄົນ (ໃນອາເມລິກາເໜືອ)
ທຸກໆ 50,000 ຄົນ (ໃນທົ່ວໂລກ)

ແນວຄວາມຄິດການເພີ່ມທະວີຈຳນວນສາວົກແມ່ນຢູ່ໃນພຣະຄຳພີ, ແຕ່ເຮົາມັກຈະພາດໄປ. ການຝຶກອົບຮົມແບບງ່າຍໆໃນບັນດາຫຼັກການເພີ່ມທະວີຈຳນວນສາມາດປົດປ່ອຍແມ່ນແຕ່ບັນດາຜູ້ເຊື່ອທີ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຈາກຊີວິດທີ່ບໍ່ເກີດຜົນ.

ການຝຶກອົບຮົມສົດແມ່ນມັກຈະເປັນເລື່ອງດີທີ່ສຸດ. ແຕ່ຄົນຜູ້ທີ່ຕ້ອງການການຝຶກອົບຮົມນັ້ນມີຈຳນວນຫຼາຍກວ່າການຝຶກອົບຮົມແບບສົດໆ. ການຝຶກອົບຮົມຊູເມ້ແມ່ນແບບອອນໄລນ໌,ການຝຶກອົບຮົມຕາມຄວາມຕ້ອງການໃນຊີວິດ,ສຳລັບໜ່ວຍຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມການເພີ່ມທະວີຈຳນວນແບບເຄື່ອນທີ່.

ພວກເຮົາສົງໃສວ່າ,ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນສະຖານທີ່ທີ່ເຄີຍເປັນຄຣິສຕະຈັກ,ພວກເຮົາຈະຕ້ອງມີຂະບວນການຝຶກອົບຮົມກ່ອນທີ່ພວກເຮົາຈະເຫັນຂະບວນການສ້າງສາວົກ.

ຄຣິສຕະຈັກລຽບງ່າຍທີ່ເຕັມສົມບູນ

(2 ຄຣິສຕະຈັກລຽບງ່າຍ÷ ຈຳນວນປະຊາກອນ)

2 ຄຣິສຕະຈັກລຽບງ່າຍ

Church Saturation

ທຸກໆ 5,000 ຄົນ (ໃນອາເມລິກາເໜືອ)
ທຸກໆ 50,000 ຄົນ (ໃນທົ່ວໂລກ)

ຄຣິສຕະຈັກຫຼາຍແຫ່ງໃນສະຖານທີ່ດຽວແມ່ນເປັນພຣະພອນ, ແຕ່ຄຣິສຕະຈັກຫຼາຍແຫ່ງໃນຫຼາຍບ່ອນແມ່ນເປັນພຣະພອນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າ.ແລະຄຣິສຕະຈັກຫຼາຍແຫ່ງທີ່ເຂົ້າໄປໃນບ່ອນທີ່ບໍ່ເຄີຍມີຄຣິສຕະຈັກມາກ່ອນເປັນພຣະພອນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດ.

ຄືດັ່ງຄຳເວົ້າທີ່ວ່າ, "ວາງແຜນຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງທ່ານ,ຢ່າໄວ້ວາງໃຈແຜນການຂອງທ່ານ". ພວກເຮົາຮູ້ວ່າມັນແມ່ນຫົວໃຈຂອງພຣະບິດາເຈົ້າທີ່ຈະມີຄອບຄົວຂອງຜູ້ເຊື່ອໃນທຸກພາສາ, ທຸກຊົນເຜົ່າ,ແລະທຸກຊາດ. ພຣະອົງຍັງໄດ້ເຊື້ອເຊີນພວກເຮົາໃຫ້ເປັນເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງພຣະອົງໃນການຄືນດີ. ດັ່ງນັ້ນເປົ້າໝາຍເຫຼົ່ານີ້ຂອງ1ການຝຶກອົບຮົມແລະ2ຄຣິສຕະຈັກແມ່ນມາຈາກຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງພວກເຮົາໃນຜູ້ທີ່ສາມາດເຮັດມັນໄດ້.