ວາງແຜນໜ່ວຍຂອງທ່ານ,ເພີ່ມສະມາຊິກ,ຕິດຕາມຄວາມກ້າວ ໜ້າຂອງທ່ານ,ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຄູຝຶກສອນ,ແລະເພີ່ມຄວາມພະຍາຍາມຂອງທ່ານສູ່ນິມິດລະດັບໂລກ!

ການຝຶກອົບຮົມຊູເມ້

10 ບົດຮຽນ,ບົດຮຽນລະ 2 ຊົ່ວໂມງ,ສຳລັບໜ່ວຍ 3-12 ຄົນ.


5 ນາທີ
ພຣະເຈົ້າໃຊ້ຄົນທຳມະດາ

ທ່ານຈະເຫັນວິທີທີ່ພຣະເຈົ້າໃຊ້ຄົນທຳມະດາເຮັດສິ່ງທີ່ລຽບງ່າຍເພື່ອສ້າງຜົນກະທົບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່.

15 ນາທີ
ຄຳນິຍາມງ່າຍໆຂອງສາວົກແລະຄຣິສຕະຈັກ

ຄົ້ນພົບໃຈຄວາມສຳຄັນຂອງການເປັນສາວົກ,ການສ້າງສາວົກ, ແລະຄຣິສຕະຈັກແມ່ນຫຍັງ.

15 ນາທີ
ລົມຫາຍໃຈຝ່າຍຈິດວິນຍານແມ່ນການໄດ້ຍິນຈາກພຣະເຈົ້າແລະການເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ.

ການເປັນສາວົກໝາຍເຖິງພວກເຮົາໄດ້ຍິນຈາກພຣະເຈົ້າແລະພວກເຮົາເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ.

15 ນາທີ
ວິທີສຶກສາພຣະຄຳພີ

ເຄື່ອງມືສຳລັບການສຶກສາພຣະຄຳພີປະຈຳວັນທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈ,ເຊື່ອຟັງ,ແລະແບ່ງປັນພຣະຄຳຂອງພຣະເຈົ້າ.

15 ນາທີ
​ກຸ່ມ​ທີ່​ມີ​ໜ້າ​ທີ່​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ

ເຄື່ອງມືສຳລັບສອງຫຼືສາມຄົນທີ່ເປັນເພດດຽວກັນເພື່ອພົບກັນທຸກໆອາທິດແລະໜຸນໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນໃນດ້ານທີ່ກຳລັງດຳເນີນໄປດ້ວຍດີແລະເປີດເຜີຍດ້ານຕ້ອງການແກ້ໄຂ.

15 ນາທີ
ພາກປະຕິບັດ - ໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ
45 ນາທີ
ເບິ່ງໄປໜ້າ
5 ນາທີ
ກວດກາກັນແລະກັນ,ອະທິຖານ,ພາບລວມ
5 ນາທີ
ຮູບແບບການດຳເນີນຊີວິດເປັນຜູ້ຜະລິດບໍ່ແມ່ນຜູ້ຊົມໃຊ້

ທ່ານຈະຄົ້ນພົບສີ່ວິທີຫຼັກທີ່ພຣະເຈົ້າສ້າງບັນດາຜູ້ເຊື່ອໃຫ້ເປັນຄືກັບພຣະເຢຊູເຈົ້າຫຼາຍຂຶ້ນທຸກໆມື້.

15 ນາທີ
ວິທີໃຊ້ເວລາໜຶ່ງຊົ່ວໂມງໃນການອະທິຖານແນວໃດ

ມາເບິ່ງວ່າການໃຊ້ເວລາໜຶ່ງຊົ່ວໂມງໃນການອະທິຖານນັ້ນມັນງ່າຍແນວໃດ

15 ນາທີ
ຝຶກຝົນ-ວົງຈອນການອະທິຖານ
60 ນາທີ
ໂອ້ລົມກັນ-ວົງຈອນການອະທິຖານ
5 ນາທີ
ຜູ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ເບິ່ງແຍງຄົນໃນສາຍສຳພັນ-ລາຍຊື່100ຄົນ

ເຄື່ອງມືທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງທີ່ດີໃນຄວາມສຳພັນຂອງທ່ານ.

15 ນາທີ
ຝຶກຝົນ-ຂຽນລາຍຊື່ 100 ຄົນ
30 ນາທີ
ເບິ່ງໄປໜ້າ
5 ນາທີ
ກວດກາກັນແລະກັນ,ອະທິຖານ,ພາບລວມ
5 ນາທີ
ຫຼັກການໃນອານາຈັກ

ຮຽນຮູ້ວ່າຫຼັກການຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກຂອງໂລກແນວໃດ. ພຣະເຈົ້າລົງທືນຫຼາຍຂຶ້ນໃນຜູ້ທີ່ສັດຊື່ກັບສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ແລ້ວ.

15 ນາທີ
ໂອ້ລົມກັນ-ສາວົກທຸກຄົນຈະແບ່ງປັນແນວໃດ?
5 ນາທີ
ຂ່າວປະເສີດແລະວິທີການເລົ່າຂ່າວປະເສີດ

ຮຽນຮູ້ວິທີທີ່ຈະແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຈົ້າຕັ້ງແຕ່ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງມວນມະນຸດໄປຈົນເຖິງຍຸກສຸດທ້າຍນີ້.

15 ນາທີ
ຝຶກຝົນ-ການເລົ່າເລື່ອງຂ່າວປະເສີດ
45 ນາທີ
ບັບຕິສະມາແລະວິທີການໃຫ້ບັບຕິສະມາ

ພຣະເຢຊູເຈົ້າກ່າວວ່າ “ພວກເຈົ້າຈົ່ງອອກໄປ ຈົ່ງເຮັດໃຫ້ຄົນທຸກຊາດເປັນລູກສິດ ໃຫ້ພວກເຂົາຮັບບັບຕິສະມາໃນພຣະນາມແຫ່ງພຣະບິດາ,ພຣະບຸດແລະພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດເຈົ້າ...”ຮຽນຮູ້ວິທີການນຳເອົາສິ່ງນີ້ໄປຝຶກຝົນ.

15 ນາທີ
ເບິ່ງໄປໜ້າ
5 ນາທີ
ກວດກາກັນແລະກັນ,ອະທິຖານ,ພາບລວມ
5 ນາທີ
ກະກຽມຄຳພະຍານ 3 ນາທີ ຂອງທ່ານ

ຮຽນຮູ້ວິທີທີ່ຈະເລົ່າຄຳພະຍານຂອງທ່ານໃນ3ນາທີໂດຍແບ່ງປັນວ່າພຣະເຢຊູເຈົ້າໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດຂອງທ່ານແນວໃດ.

15 ນາທີ
ຝຶກຝົນ-ເລົ່າຄຳພະຍານຂອງທ່ານ
45 ນາທີ
ນິມິດການໃຫ້ພຣະພອນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດ

ຮຽນຮູ້ແບບແຜນທີ່ງ່າຍໆຂອງການສ້າງບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຜູ້ເຊື່ອ ພຣະເຢຊູເຈົ້າຄົນດຽວເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງລວມເຖິງຄອບຄົວຝ່າຍວິນຍານທັງໝົດທີ່ເພີ່ມທະວີຈຳນວນເປັນຫຼາຍລຸ້ນຄົນຕໍ່ໆໄປ.

15 ນາທີ
ການສ້າງສາວົກແບບເປັດນ້ອຍ-ການເປັນຜູ້ນຳໃນທັນທີທັນໃດ

ຮຽນຮູ້ວ່າສິ່ງທີ່ເປັດນ້ອຍເຮັດກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ້າງສາວົກແນວໃດ.

15 ນາທີ
ຕາທີ່ເບິ່ງເຫັນບ່ອນທີ່ອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າຍັງບໍ່ທັນມາຕັ້ງຢູ່

ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຈະເບິ່ງເຫັນວ່າອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າຍັງບໍ່ໄດ້ມາຕັ້ງຢູ່ບ່ອນໃດ.ປົກກະຕິແລ້ວນີ້ແມ່ນສະຖານທີ່ທີ່ພຣະເຈົ້າຕ້ອງການເຮັດວຽກຫຼາຍທີ່ສຸດ

15 ນາທີ
ພິທີມະຫາສະໜິດແລະວິທີການນຳປະກອບພິທີນີ້

ມັນເປັນວິທີທີ່ງ່າຍດາຍທີ່ຈະສະຫຼອງຄວາມສຳພັນອັນໃກ້ຊິດແລະຄວາມສຳພັນທີ່ຕໍ່ເນື່ອງຂອງພວກເຮົາກັບພຣະເຢຊູເຈົ້າ. ຮຽນຮູ້ວິທີງ່າຍໆໃນການສະເຫຼີມສະຫຼອງ.

15 ນາທີ
ຝຶກຝົນ-ຮັບພິທີມະຫາສະໜິດຮ່ວມກັນ
10 ນາທີ
ເບິ່ງໄປໜ້າ
5 ນາທີ
ກວດກາກັນແລະກັນ,ອະທິຖານ,ພາບລວມ
5 ນາທີ
ການຍ່າງອະທິຖານແລະວິທີການ

ມັນເປັນວິທີງ່າຍໆທີ່ຈະເຊື່ອຟັງຄຳສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ຈະອະທິຖານເພື່ອຄົນອື່ນ. ແລະມັນເປັນສິ່ງທີ່ຄືກັບວ່າ - ການອະທິຖານຕໍ່ພຣະເຈົ້າໃນຂະນະທີ່ຍ່າງອ້ອມຮອບ!

15 ນາທີ
ບຸກຄົນແຫ່ງສັນຕິສຸກແລະວິທີການຊອກຫາບຸກຄົນແຫ່ງສັນຕິສຸກ

ຮຽນຮູ້ວ່າບຸກຄົນແຫ່ງສັນຕິສຸກແມ່ນໃຜແລະຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າທ່ານພົບລາວແລ້ວ

15 ນາທີ
ຮູບແບບການອະທິຖານຕາມຫົວຂໍ້ BLESS

ຝຶກຝົນຄວາມຈື່ຈຳງ່າຍໆເພື່ອເຕືອນທ່ານກ່ຽວກັບວິທີການອະທິຖານເພື່ອຄົນອື່ນ.

15 ນາທີ
ຝຶກຝົນ-ການອະທິຖານໃນຫົວຂໍ້ BLESS
15 ນາທີ
ຝຶກຝົນ-ການຍ່າງອະທິຖານ
90 ນາທີ
ເບິ່ງໄປໜ້າ
5 ນາທີ
ກວດກາກັນແລະກັນ,ອະທິຖານ,ພາບລວມ
5 ນາທີ
ຄວາມສັດຊື່ດີກວ່າຄວາມຮູ້

ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ພວກສາວົກຮູ້-ແຕ່ມັນສຳຄັນກວ່າທີ່ພວກເຂົາຈະເຮັດຕາມສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຮູ້.

15 ນາທີ
ຮູບແບບການເຂົ້າຮ່ວມໜ່ວຍສ້າງສາວົກ

ໜ່ວຍສ້າງສາວົກແມ່ນວິທີການສຳລັບຜູ້ເຊື່ອພຣະເຢຊູເຈົ້າໃນການພົບກັນ,ອະທິຖານ,ຮຽນຮູ້,ເຕີບໃຫຍ່,ສາມັກຄີທຳກັນແລະຝຶກຝົນການເຊື່ອຟັງແລະແບ່ງປັນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮຽນຮູ້. ດ້ວຍວິທີນີ້, ໜ່ວຍສ້າງສາວົກບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນໜ່ວຍນ້ອຍໆເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເປັນຄຣິສຕະຈັກລຽບງ່າຍອີກດ້ວຍ.

75 ນາທີ
ເບິ່ງໄປໜ້າ
5 ນາທີ
ວົງຈອນການຮຽນຮູ້ເພື່ອການເປັນສາວົກທີ່ເຕີບໃຫຍ່

ຮຽນຮູ້ເລື່ອງວົງຈອນການຮຽນຮູ້ແລະພິຈາລະນາວ່າມັນໃຊ້ກັບການສ້າງສາວົກໄດ້ແນວໃດ.

15 ນາທີ
ຝຶກຝົນ-ໜ່ວຍສ້າງສາວົກ
90 ນາທີ
ໂອ້ລົມກັນ-ປະສົບການໜ່ວຍສ້າງສາວົກ
10 ນາທີ
ເບິ່ງໄປໜ້າ
5 ນາທີ
ກວດກາກັນແລະກັນ,ອະທິຖານ,ພາບລວມ
5 ນາທີ
ກຸ່ມ​ສ້າງຜູ້​ນຳ

ໜ່ວຍສ້າງເປັນຜູ້ນຳແມ່ນວິທີທີ່ຜູ້ໃດຜູ້ ໜຶ່ງ ຮູ້ສຶກຖືກເອີ້ນໃຫ້ເປັນຜູ້ນຳສາມາດພັດທະນາຄວາມເປັນຜູ້ນຳຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍການຝຶກຝົນການຮັບໃຊ້

15 ນາທີ
ຝຶກຝົນ-ໜ່ວຍສ້າງສາວົກ
90 ນາທີ
ເບິ່ງໄປໜ້າ
5 ນາທີ
ກວດກາກັນແລະກັນ,ອະທິຖານ,ພາບລວມ
5 ນາທີ
ຄາດຫວັງການເຕີບໃຫຍ່ແບບບໍ່ເປັນຂັ້ນຕອນ

ມາເບິ່ງວ່າການສ້າງສາວົກບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເປັນເສັ້ນຊື່ຕາມຂັ້ນຕອນແນວໃດ. ການເພີ່ມທະວີຈຳນວນສາມາດເກີດຂື້ນໃນເວລາດຽວກັນໄດ້.

15 ນາທີ
ການຂັບເຄື່ອນໃນການເພີ່ມທະວີຈຳນວນເປັນເລື່ອງສຳຄັນ

ການເພີ່ມທະວີຈຳນວນສາວົກສຳຄັນແລະການເພີ່ມທະວີຈຳນວນຢ່າງໄວວາເປັນເລື່ອງສຳຄັນຍິ່ງກວ່າ.ມາເບິ່ງວ່າເປັນຫຍັງການຂັບເຄື່ອນຈຶ່ງເປັນເລື່ອງສຳຄັນ

15 ນາທີ
ການເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສອງຄຣິສຕະຈັກສະເໝີ

ຮຽນຮູ້ວິທີທີ່ຈະເຊື່ອຟັງຄຳສັ່ງຂອງພຣະເຢຊູເຈົ້າໂດຍການໄປແລະການຢູ່.

15 ນາທີ
​ແຜນ​ການ​ສາມ​ເດືອນ (ຕ້ອງການເຂົ້າສູ່ລະບົບ)

ສ້າງແລະແບ່ງປັນແຜນການຂອງທ່ານສຳລັບວິທີທີ່ທ່ານຈະໃຊ້ເຄື່ອງມືຊູເມ້ໃນສາມເດືອນຕໍ່ໜ້າ.

15 ນາທີ
ຝຶກຝົນ-ສ້າງແຜນການ 3 ເດືອນ
60 ນາທີ
ໂອ້ລົມກັນ-ແບ່ງປັນແຜນການ3ເດືອນໃນໜ່ວຍ
20 ນາທີ
ເບິ່ງໄປໜ້າ
5 ນາທີ
ກວດກາກັນແລະກັນ,ອະທິຖານ,ພາບລວມ
5 ນາທີ
ລາຍ​ການກວດ​ກາ​ການ​ສອນ

ເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ທ່ານສາມາດໃຊ້ເພື່ອປະເມີນຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະຄວາມອ່ອນແອຂອງທ່ານເອງຢ່າງວ່ອງໄວເມື່ອເວົ້າເຖິງການສ້າງສາວົກທີ່ເພີ່ມທະວີຈຳນວນ

15 ນາທີ
ຝຶກຝົນ-ລາຍການກວດກາການສອນເພື່ອປະເມີນຕົນເອງ
10 ນາທີ
​ຄວາມ​ເປັນ​ຜູ້​ນຳ​ໃນ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ຕ່າງໆ

ຮຽນຮູ້ວ່າຄຣິສຕະຈັກທີ່ເພີ່ມທະວີຈຳນວນເຊື່ອມຕໍ່ກັນແລະດຳ ລົງຊີວິດຮ່ວມກັນເປັນຄອບຄົວຝ່າຍວິນຍານທີ່ຂະຫຍາຍຕົວແນວໃດ.

15 ນາທີ
ກຸ່ມ​ພີ່​ລ້ຽງ​ໃຫ້​ຄຳ​ປຶກ​ສາ

ນີ້ແມ່ນໜ່ວຍທີ່ປະກອບດ້ວຍຄົນທີ່ເປັນຜູ້ນຳແລະເລີ່ມຕົ້ນໜ່ວຍສ້າງສາວົກ. ນອກຈາກນັ້ນຍັງໃຊ້ຮູບແບບໜ່ວຍສ້າງສາວົກແລະເປັນວິທີທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການປະເມີນຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງວິນຍານຂອງວຽກຂອງພຣະເຈົ້າໃນພື້ນທີ່ຂອງທ່ານ

15 ນາທີ
ເຄື່ອງມືດິນສີ່ປະເພດ

ຕາຕະລາງດິນສີ່ປະເພດແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ງ່າຍໆທີ່ໜ່ວຍສ້າງຜູ້ນຳຈະນຳໃຊ້ເພື່ອສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງສະພາບຂອງຄວາມພະຍາຍາມໃນປະຈຸບັນແລະວຽກງານອານາຈັກທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບພວກເພິ່ນ.

15 ນາທີ
ຕາຕະລາງສະແດງລຸ້ນ

ຕາຕະລາງສະແດງລຸ້ນແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ງ່າຍໆອີກຢ່າງໜຶ່ງ ເພື່ອຊ່ວຍຜູ້ນຳໃນຂະບວນການເຂົ້າໃຈການເຕີບໃຫຍ່ທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງພວກເພິ່ນ.

15 ນາທີ
ຝຶກຝົນ-ໜ່ວຍຕົວຢ່າງຊູເມ້
60 ນາທີ
ຝຶກຝົນ-ຮູບແບບດິນສີ່ປະເພດ
10 ນາທີ
ຝຶກຝົນ-ຮູບແບບຕາຕະລາງສະແດງລຸ້ນ
10 ນາທີ
ເບິ່ງໄປໜ້າ
5 ນາທີ
Loading...
Loading...
Loading...

ພາສາ


English English
العربية Arabic
العربية - الأردن Arabic (JO)
Sign Language American Sign Language
भोजपुरी Bhojpuri
বাংলা Bengali (India)
Bosanski Bosnian
粵語 (繁體) Cantonese (Traditional)
Hrvatski Croatian
فارسی Farsi/Persian
Français French
Deutsch German
ગુજરાતી Gujarati
Hausa Hausa
हिंदी Hindi
Bahasa Indonesia Indonesian
Italiano Italian
ಕನ್ನಡ Kannada
한국어 Korean
کوردی Kurdish
ພາສາລາວ Lao
𑒧𑒻𑒟𑒱𑒪𑒲 Maithili
國語(繁體) Mandarin (Traditional)
国语(简体) Mandarin (Simplified)
मराठी Marathi
മലയാളം Malayalam
नेपाली Nepali
ଓଡ଼ିଆ Oriya
Apagibete Panjabi
Português Portuguese
русский Russian
Română Romanian
Slovenščina Slovenian
Español Spanish
Soomaaliga Somali
Kiswahili Swahili
தமிழ் Tamil
తెలుగు Telugu
ไทย Thai
Türkçe Turkish
اُردُو Urdu
Tiếng Việt Vietnamese
Yorùbá Yoruba
More languages in progress