Khóa Huấn luyện Zúme

Huấn luyện Zume là một trải nghiệm học tập trực tuyến và liên hệ đời sống được thiết kế cho những nhóm nhỏ theo Chúa Giê-xu để học cách vâng theo Đại Mạng Lệnh và tạo ra những môn đồ biết nhân bội.
Training Image

Zúme bao gồm 10 bài học, mỗi bài 2 giờ:

Video và Audio giúp nhóm của bạn hiểu được những nguyên tắc môn đồ hóa cơ bạn.
Thảo luận nhóm giúp nhóm của bạn suy ngẫm những điều đã được chia sẻ.
Bài tập đơn giản giúp nhóm của bạn thực hành những gì bạn đang học.
Thử thách bài học giúp nhóm của bạn học tập và phát triển giữa những bài học.

Bạn muốn bắt đầu khóa học?

Dễ dàng như đếm số 1-2-3 vậy

 Đăng kí

 Mời một số người bạn

 Mở khóa huấn luyện