ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੰਡਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਢੰਗ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤੇਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਦਿਲਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਜੋ ਹੋਇਆ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ

ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਨੂੰ ਵੇਖੋ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ: ਸਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਸ਼ੈਲੀ

"ਆਦ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚਰੱਖਿਆ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੂੜ੍ਹ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੌਤ ਵਰਗੀ ਉੱਥੇਕੋਈ ਚੀਜ ਨਹੀਂ ਸੀ

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੱਧ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਪ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਆਦਮੀ ਅਤੇਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਸੀਕਈ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪਾਪ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੰਦ ਪਏਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਛੁਡਾਵੇਗਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਐਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆਯਿਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਕੁਆਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਇਆ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਨੇ ਬੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾਬਣਾਇਆ ਉਸ ਨੇ ਲੰਙਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਰ ਗਏ ਅਤੇ ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇਸਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਲੀਦਾਨ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਮਰਨਾ ਚੁਣਿਆ ਉਸ ਦੀ ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ ਮੌਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਿਸੂ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਉਂਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਸਵਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀਪਰਮੇਸ਼ੁਰਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ – ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜਦੇ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰਸਾਰੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਸੁੱਧ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਾਪਸ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਯੋਗਕਰਦਾ ਹੈ

ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਹਾਲ ਹੋਏ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਮੋਹਰਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਫਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ 40 ਦਿਨ ਬਿਤਾਏ ਸਨ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾਸਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵੰਡਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ

ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ – ਜਾਓ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ; ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰਸਿਖਾਓ ਮੈਂ ਜੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਦਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ

ਯਿਸੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਉਤਾਂਹ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਇੱਕ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਉਤਾਂਹ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿੰਨਾਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨੀ ਸੀ ਅਸੀਂਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਵਾਂਗੇ

ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗਾਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਇਸ ਇਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

ਇਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ

  •     ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ-ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵੰਡਣ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੁਣੇ ਰੁਕੋ ਅਤੇ 3 ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ
  •     ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ?
  •     ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ?
  • ਕੀ ਤੁਸੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗੀ?

ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣੇ ਪੰਜੀਕਰਣ ਕਰੋ!

  • ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਖਲਾਈ ਉਨੱਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ
  • ਸਮੂਹਿਕ ਯੋਜਨਾ ਸਾਧਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖੋ
  • ਇੱਕ ਕੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
  • ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦਰਸ਼ਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ!

ਜ਼ੁਮੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਕਲੀਸਿਯਾ ਸਥਾਪਨ ਦੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਅੋਨਲਾਇਨ ਮੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੂਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖੋ


ਜ਼ੁਮੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵੱਡੇ ਜ਼ੁਮੇ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ੁਮੇ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖੋ

Loading...

ਭਾਸ਼ਾ


English English
العربية Arabic
العربية - الأردن Arabic (JO)
Sign Language American Sign Language
भोजपुरी Bhojpuri
বাংলা Bengali (India)
Bosanski Bosnian
粵語 (繁體) Cantonese (Traditional)
Hrvatski Croatian
فارسی Farsi/Persian
Français French
Deutsch German
ગુજરાતી Gujarati
Hausa Hausa
हिंदी Hindi
Bahasa Indonesia Indonesian
Italiano Italian
ಕನ್ನಡ Kannada
한국어 Korean
کوردی Kurdish
ພາສາລາວ Lao
𑒧𑒻𑒟𑒱𑒪𑒲 Maithili
國語(繁體) Mandarin (Traditional)
国语(简体) Mandarin (Simplified)
मराठी Marathi
മലയാളം Malayalam
ଓଡ଼ିଆ Oriya
Apagibete Panjabi
Português Portuguese
русский Russian
Română Romanian
Slovenščina Slovenian
Español Spanish
Soomaaliga Somali
Kiswahili Swahili
தமிழ் Tamil
తెలుగు Telugu
ไทย Thai
اُردُو Urdu
Tiếng Việt Vietnamese
Yorùbá Yoruba