BLESS ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਮੂਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾਦੁਆਰਾ ਉਕਸਾਏ ਜਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਚੌਕਸ ਰਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?" ਜਾਂ "ਮੈਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾਹਾਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸ਼ਬਦ B.L.E.S.S ਨੂੰ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਢੰਗਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੋ:

 •     BODY ਸਰੀਰ - ਸਿਹਤ
 •     LABOUR ਮਿਹਨਤ - ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਪ੍ਰਬੰਧ
 •     Emotional ਭਾਵਨਾਤਮਕਸਦਾਚਾਰ
 •     Social ਸਮਾਜਿਕਸੰਬੰਧ
 •     Spiritual ਆਤਮਿਕ - ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ਵਾਸਤੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰਬਾਈਬਲ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸੱਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਲਈ B.L.E.S.S ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਅ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ

 •     ਅਜਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਡਰ ਹਨ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
 •     ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?

ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣੇ ਪੰਜੀਕਰਣ ਕਰੋ!

 • ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਖਲਾਈ ਉਨੱਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ
 • ਸਮੂਹਿਕ ਯੋਜਨਾ ਸਾਧਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖੋ
 • ਇੱਕ ਕੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
 • ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦਰਸ਼ਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ!

ਜ਼ੁਮੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਕਲੀਸਿਯਾ ਸਥਾਪਨ ਦੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਅੋਨਲਾਇਨ ਮੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੂਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖੋ


ਜ਼ੁਮੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵੱਡੇ ਜ਼ੁਮੇ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ੁਮੇ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖੋ

Loading...

ਭਾਸ਼ਾ


English English
العربية Arabic
العربية - الأردن Arabic (JO)
Sign Language American Sign Language
भोजपुरी Bhojpuri
বাংলা Bengali (India)
Bosanski Bosnian
粵語 (繁體) Cantonese (Traditional)
Hrvatski Croatian
فارسی Farsi/Persian
Français French
Deutsch German
ગુજરાતી Gujarati
Hausa Hausa
हिंदी Hindi
Bahasa Indonesia Indonesian
Italiano Italian
ಕನ್ನಡ Kannada
한국어 Korean
کوردی Kurdish
ພາສາລາວ Lao
𑒧𑒻𑒟𑒱𑒪𑒲 Maithili
國語(繁體) Mandarin (Traditional)
国语(简体) Mandarin (Simplified)
मराठी Marathi
മലയാളം Malayalam
ଓଡ଼ିଆ Oriya
Apagibete Panjabi
Português Portuguese
русский Russian
Română Romanian
Slovenščina Slovenian
Español Spanish
Soomaaliga Somali
Kiswahili Swahili
தமிழ் Tamil
తెలుగు Telugu
ไทย Thai
اُردُو Urdu
Tiếng Việt Vietnamese
Yorùbá Yoruba