ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਹਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਚੇਲੇ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਇਹਸਿੱਖਣ ਲਈ ਵਿਡੀਓ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਨੂੰ ਵੇਖੋ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ – ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਤਦ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਹੁੰਦਾ:

 •   ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 •   ਜਿਹੜਾ ਪਰਹੁਣਚਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 •   ਜਿਹੜਾ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ (ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਸੱਦਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 •   ਜਿਹੜਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡਦਾ ਹੈਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ।

ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਖੋਜਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਧਾਰਨ ਢੰਗ:

 •   ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ – “ਇੱਥੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ?”
 •   ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਉਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋ।
 •   ਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਿਲਣ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ

 •     ਕੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਨਹੀਂ” (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਜਾਂ ਗਦਰੇਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ) ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੋਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
 •     ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਖੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਥੋੜਾ (ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ) ਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰੱਖਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ (ਉਹ ਜਿਹੜਾਤਿਆਰ, ਪਰਹੁਣਚਾਰ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਵੰਡਦਾ) ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣੇ ਪੰਜੀਕਰਣ ਕਰੋ!

 • ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਖਲਾਈ ਉਨੱਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ
 • ਸਮੂਹਿਕ ਯੋਜਨਾ ਸਾਧਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖੋ
 • ਇੱਕ ਕੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
 • ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦਰਸ਼ਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ!

ਜ਼ੁਮੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਕਲੀਸਿਯਾ ਸਥਾਪਨ ਦੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਅੋਨਲਾਇਨ ਮੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੂਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖੋ


ਜ਼ੁਮੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵੱਡੇ ਜ਼ੁਮੇ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ੁਮੇ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖੋ

Loading...

ਭਾਸ਼ਾ


English English
العربية Arabic
العربية - الأردن Arabic (JO)
Sign Language American Sign Language
भोजपुरी Bhojpuri
বাংলা Bengali (India)
Bosanski Bosnian
粵語 (繁體) Cantonese (Traditional)
Hrvatski Croatian
فارسی Farsi/Persian
Français French
Deutsch German
ગુજરાતી Gujarati
Hausa Hausa
हिंदी Hindi
Bahasa Indonesia Indonesian
Italiano Italian
ಕನ್ನಡ Kannada
한국어 Korean
کوردی Kurdish
ພາສາລາວ Lao
𑒧𑒻𑒟𑒱𑒪𑒲 Maithili
國語(繁體) Mandarin (Traditional)
国语(简体) Mandarin (Simplified)
मराठी Marathi
മലയാളം Malayalam
नेपाली Nepali
ଓଡ଼ିଆ Oriya
Apagibete Panjabi
Português Portuguese
русский Russian
Română Romanian
Slovenščina Slovenian
Español Spanish
Soomaaliga Somali
Kiswahili Swahili
தமிழ் Tamil
తెలుగు Telugu
ไทย Thai
اُردُو Urdu
Tiếng Việt Vietnamese
Yorùbá Yoruba