ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ(1) ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ(2)  ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ(3) ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ(4) ਫਿਰ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੋ(5) ਫਿਰ ਕਲੀਸਿਯਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾਫਿਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ(6) ਫਿਰ ਉਤਪਾਦਨ

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਸੌਖੀ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ, ਰੇਖਾਬੱਧ ਅਤੇ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਕਸਰ ਉੱਤਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੈਰ-ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਨੂੰ ਵੇਖੋ

ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਗੈਰ-ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੇਖਾਕਾਰ ਅਤੇ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਸੋਚਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ: ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਪੂਰਵ-ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਪਰਚਾਰ,ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਪਰਚਾਰ, ਚੇਲਾਪਣ, ਕਲੀਸਿਯਾ ਸੂਚਨਾ, ਅਗਵਾਈ ਵਿਕਾਸ, ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਉਤਪਾਦਨ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤੇ ਪੰਜ ਬਿੰਦੂ ਹਨ। ਜਨਮ (ਭ), ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ (1), ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਚੁਣਦਾ ਹੈ (+), ਜਦੋਂ ਉਹਗੁਣਾਤਮਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ {ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੌਂਪਦੇ ਹਨ} (M), ਅਤੇ ਮੌਤ (D)

normal pace

ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼-ਚਿੱਤਰਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ  1 ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ M ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨ ਦਾਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵਿਖਣ ਵਾਂਙ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

immediate pace

ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼-ਚਿੱਤਰਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਪੀੜੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਜੇ ਵੀ 1 ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ M ਬਿੰਦੂ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਪੀੜੀਆਂ ਲਈ ਅਦਭੁਤ ਫਰਕ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਅ ਗੁਣਾਤਮਕ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼-ਚਿੱਤਰਨ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਲਈ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਣਾਤਮਕ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ, ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਮਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁਨਰ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਆਗੂ ਹੋਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੇਲੇਪਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇਪਣ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

early exposure pace

ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼-ਚਿੱਤਰਨ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੇ (ਕਈਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਪੀੜੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਬਿੰਦੂ 1 ਤੋਂ ਬਿੰਦੂ M ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਲੋਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਨਮੂਨਿਆਂ  ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂਨਾਤਰ ਪ੍ਰਭਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਜੋ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ, ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

pre exposure pace

ਤਦ ਇੱਕ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੇਲੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਖੋਜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਕੌਣ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੁੰਦਾਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮਾਂ, ਊਰਜਾ, ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁੱਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਦੇਸ਼ਤਾਮਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹੇਲੋਕ ਨਵੇਂ ਭੂਗੌਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜੰਨਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਾਤਮਕ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ

  •     ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਗੁਣਾਤਮਕ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ ਹੈ?
  •     ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ?

ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣੇ ਪੰਜੀਕਰਣ ਕਰੋ!

  • ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਖਲਾਈ ਉਨੱਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ
  • ਸਮੂਹਿਕ ਯੋਜਨਾ ਸਾਧਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖੋ
  • ਇੱਕ ਕੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
  • ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦਰਸ਼ਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ!

ਜ਼ੁਮੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਕਲੀਸਿਯਾ ਸਥਾਪਨ ਦੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਅੋਨਲਾਇਨ ਮੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੂਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖੋ


ਜ਼ੁਮੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵੱਡੇ ਜ਼ੁਮੇ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ੁਮੇ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖੋ

Loading...

ਭਾਸ਼ਾ


English English
العربية Arabic
العربية - الأردن Arabic (JO)
Sign Language American Sign Language
भोजपुरी Bhojpuri
বাংলা Bengali (India)
Bosanski Bosnian
粵語 (繁體) Cantonese (Traditional)
Hrvatski Croatian
فارسی Farsi/Persian
Français French
Deutsch German
ગુજરાતી Gujarati
Hausa Hausa
हिंदी Hindi
Bahasa Indonesia Indonesian
Italiano Italian
ಕನ್ನಡ Kannada
한국어 Korean
کوردی Kurdish
ພາສາລາວ Lao
𑒧𑒻𑒟𑒱𑒪𑒲 Maithili
國語(繁體) Mandarin (Traditional)
国语(简体) Mandarin (Simplified)
मराठी Marathi
മലയാളം Malayalam
ଓଡ଼ିଆ Oriya
Apagibete Panjabi
Português Portuguese
русский Russian
Română Romanian
Slovenščina Slovenian
Español Spanish
Soomaaliga Somali
Kiswahili Swahili
தமிழ் Tamil
తెలుగు Telugu
ไทย Thai
اُردُو Urdu
Tiếng Việt Vietnamese
Yorùbá Yoruba