ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਅਚੰਭਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਲੀਸਿਯਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ? ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ? ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਕਲੀਸਿਯਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਲੋਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੀ ਕਲੀਸਿਯਾ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਬਾਰੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਇਸ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋਣ ਲਈਭੇਜਿਆ ਸੀ ਇਸ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ

ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੀ ਕਲੀਸਿਯਾ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ

ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਨੂੰ ਵੇਖੋ

ਸਾਡਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਜੋ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ – ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ!

ਯਿਸੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਧਾਰਨ ਸਨ ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ – ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ ਅਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਭਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂਜੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੀਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ

ਯਿਸੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਧਾਰਨ ਹੈ – ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣਾ

ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਧਾਰਨ ਸਨ: (1) ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ; (2) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਦੁਆਰਾ ਚੇਲੇਬਣਾਓ; (3) ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਕੀ ਹਨ? (1) ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ – ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ (2) ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾਹੈ – ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (3) ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਧਦੇ ਹਨ – ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਹਰ ਆਗਿਆ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾਸੀ ਕਿਉਂਜੋ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ

  •     ਜੇਕਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਦੀ ਮਹਾਨ ਆਗਿਆ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹੀ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ?
  •     ਕੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸਮਝੀ ਸੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣੇ ਪੰਜੀਕਰਣ ਕਰੋ!

  • ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਖਲਾਈ ਉਨੱਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ
  • ਸਮੂਹਿਕ ਯੋਜਨਾ ਸਾਧਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖੋ
  • ਇੱਕ ਕੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
  • ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦਰਸ਼ਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ!

ਜ਼ੁਮੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਕਲੀਸਿਯਾ ਸਥਾਪਨ ਦੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਅੋਨਲਾਇਨ ਮੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੂਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖੋ


ਜ਼ੁਮੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵੱਡੇ ਜ਼ੁਮੇ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ੁਮੇ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖੋ

Loading...

ਭਾਸ਼ਾ


English English
العربية Arabic
العربية - الأردن Arabic (JO)
Sign Language American Sign Language
भोजपुरी Bhojpuri
বাংলা Bengali (India)
Bosanski Bosnian
粵語 (繁體) Cantonese (Traditional)
Hrvatski Croatian
فارسی Farsi/Persian
Français French
Deutsch German
ગુજરાતી Gujarati
Hausa Hausa
हिंदी Hindi
Bahasa Indonesia Indonesian
Italiano Italian
ಕನ್ನಡ Kannada
한국어 Korean
کوردی Kurdish
ພາສາລາວ Lao
𑒧𑒻𑒟𑒱𑒪𑒲 Maithili
國語(繁體) Mandarin (Traditional)
国语(简体) Mandarin (Simplified)
मराठी Marathi
മലയാളം Malayalam
ଓଡ଼ିଆ Oriya
Apagibete Panjabi
Português Portuguese
русский Russian
Română Romanian
Slovenščina Slovenian
Español Spanish
Soomaaliga Somali
Kiswahili Swahili
தமிழ் Tamil
తెలుగు Telugu
ไทย Thai
اُردُو Urdu
Tiếng Việt Vietnamese
Yorùbá Yoruba