ਕੁਲਪੱਤਰੀ ਨਕਸ਼ਾ (ਕੁਲਪੱਤਰੀ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਂ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਨਕਸ਼ਾ) ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਧਾਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੰਦਲੋਨ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਫਲਦਾਇਕ ਕਲੀਸਿਯਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇੱਕ ਕੁਲਪੱਤਰੀ ਰੁੱਖ ਨਕਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕਾਗਜ ਦੇ ਟੁੱਕੜੇ ਜਾਂ ਕਈ ਕਾਗਜ ਦੇ ਟੁੱਕੜਿਆਂ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮਾਪਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਢੰਗ ਫਲਦਾਇਕਤਾ ਹੈ।

ਕੁਲਪੱਤਰੀ ਰੁੱਖ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ:

generation mapping

ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ ਕਿ ਇਸ ਕੁਲਪੱਤਰੀ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਕਲੀਸਿਯਾ ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਕਲੀਸਿਯਾਵਾਂ, ਨੌ ਤੀਜੀ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਕਲੀਸਿਯਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਚਾਰ ਚੌਥੀ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਕਲੀਸਿਯਾਵਾਂ ਹਨ।

ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਖੰਡ

ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਿੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੁੰਜ਼ੀ ਸੂਚਨਾ ਪੰਜ ਸਾਧਾਰਨ ਖੇਤਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਰ ਖੇਤਰੀ ਨਮੂਨੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ) ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:

  •     ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ
  •     ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਖੋਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀ
  •     ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾਏ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
  •     ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ
  •     ਇੱਕ ਚਰਚ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ (ਹਾਂ/ਨਹੀਂ)
  •     ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਿੱਧਤਾ ਦਾ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ

generation mapping

ਹਰੇਕ ਚਰਚ ਤੇ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਮ, ਸਥਾਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਦੀ ਪਰਚੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਚਰਚ ਕੋਲ ਚਾਰ ਖੇਤਰੀ ਰੇਖਾ-ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਪੰਜ ਪਹਿਲੂਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਖੱਬਾਚਤੁਰਭੁਜ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਗੈਰ-ਮਸੀਹੀ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। (ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੂਰਾ ਖੋਜੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਜੇ ਇੱਕ ਚਰਚ ਨਾ ਹੋਵੇ)। ਉੱਪਰਲਾ ਖੱਬਾ ਚਤੁਰਭੁਜ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ(ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ) ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਖੱਬਾ ਚਤੁਰਭੁਜ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਖੱਬਾ ਚਤੁਰਭੁਜ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਇੱਕ ਚਰਚ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨ ਬਣੇ ਸਨ।

ਇਹ ਕੁਲਪੱਤਰੀ ਨਕਸ਼ਾ ਸੂਚਨਾ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਈ, ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਚਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਹਰ ਪੜਾਅ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਤਮਿਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਤ ਨੈਟਵਰਕ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂਦੇ ਨਮੂਨੇ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਪਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ

      ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੁਲਪੱਤਰੀ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣੇ ਪੰਜੀਕਰਣ ਕਰੋ!

  • ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਖਲਾਈ ਉਨੱਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ
  • ਸਮੂਹਿਕ ਯੋਜਨਾ ਸਾਧਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖੋ
  • ਇੱਕ ਕੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
  • ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦਰਸ਼ਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ!

ਜ਼ੁਮੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਕਲੀਸਿਯਾ ਸਥਾਪਨ ਦੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਅੋਨਲਾਇਨ ਮੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੂਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖੋ


ਜ਼ੁਮੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵੱਡੇ ਜ਼ੁਮੇ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ੁਮੇ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖੋ

Loading...

ਭਾਸ਼ਾ


English English
العربية Arabic
العربية - الأردن Arabic (JO)
Sign Language American Sign Language
भोजपुरी Bhojpuri
বাংলা Bengali (India)
Bosanski Bosnian
粵語 (繁體) Cantonese (Traditional)
Hrvatski Croatian
فارسی Farsi/Persian
Français French
Deutsch German
ગુજરાતી Gujarati
Hausa Hausa
हिंदी Hindi
Bahasa Indonesia Indonesian
Italiano Italian
ಕನ್ನಡ Kannada
한국어 Korean
کوردی Kurdish
ພາສາລາວ Lao
𑒧𑒻𑒟𑒱𑒪𑒲 Maithili
國語(繁體) Mandarin (Traditional)
国语(简体) Mandarin (Simplified)
मराठी Marathi
മലയാളം Malayalam
ଓଡ଼ିଆ Oriya
Apagibete Panjabi
Português Portuguese
русский Russian
Română Romanian
Slovenščina Slovenian
Español Spanish
Soomaaliga Somali
Kiswahili Swahili
தமிழ் Tamil
తెలుగు Telugu
ไทย Thai
اُردُو Urdu
Tiếng Việt Vietnamese
Yorùbá Yoruba