ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਤਮਿਕ ਸਿੱਧਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਮਾਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਤਮਕ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰਮਾਪੀਏ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆ ਪਾਲਨ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡੀਏ, ਅਸੀਂ ਵਫ਼ਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਏ, ਪਰ ਆਗਿਆ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂਅਸੀਂ ਬੇਵਫਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਨੂੰ ਵੇਖੋ

ਇੱਥੇ ਦੋ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਅੱਜ, ਕਲੀਸਿਯਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸਿੱਧਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨਉਹ ਇੰਝ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਜਾਂ ਕੱਟੜਤਾਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮਾਪ ਹੈ

ਦੂਜਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ "ਪੂਰਣ ਸਿਖਲਾਈ" ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਉਹ ਇੰਝ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂਰਣਗਿਆਨਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਣ ਮਾਪ ਹੈ। 

ਪਹਿਲੇ ਵਿਚਾਰਕੱਟੜਤਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾਜਾਂ "ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ" ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਤਾਨ, ਖੁਦ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਖਦਾ ਹੈਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ! ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭੂਤ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇਅਤੇ ਕੰਬਦੇ ਹਨ। 

ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸਿੱਧਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਮਾਪ ਓਰਥੋਪੈਕਸੀ – "ਸਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ" ਹੈ। 

ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਆਗਿਆ ਪਾਲਨ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਮਾਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਤਮਿਕ ਸਿੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਦੂਜੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ  - ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਹੋਣਾ ਹੈਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

ਯਿਸੂ ਨੇ ਜੁਆਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੰਮ ਲਈ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਸਨ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਖਦਾ ਹੈਯਿਸੂ ਨੇ ਬਾਰਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੋਗਾਂ ਉੱਤੇ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਗੀਆਂਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ

ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਪਤਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈਕੁਝ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਯਿਸੂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਝਿੜਕਿਆ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਅਜੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾਦੂਜੇ ਚੇਲੇ ਇਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰੱਖੇਗਾਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਸੀ ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ

ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਕੁਝ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਅਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਸਿੱਧਤਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਚੇਲੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇਵੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ

      ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਗਿਆ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ “ਵਫਾਦਾਰ” ਹੋ?

ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣੇ ਪੰਜੀਕਰਣ ਕਰੋ!

  • ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਖਲਾਈ ਉਨੱਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ
  • ਸਮੂਹਿਕ ਯੋਜਨਾ ਸਾਧਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖੋ
  • ਇੱਕ ਕੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
  • ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦਰਸ਼ਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ!

ਜ਼ੁਮੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਕਲੀਸਿਯਾ ਸਥਾਪਨ ਦੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਅੋਨਲਾਇਨ ਮੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੂਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖੋ


ਜ਼ੁਮੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵੱਡੇ ਜ਼ੁਮੇ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ੁਮੇ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖੋ

Loading...

ਭਾਸ਼ਾ


English English
العربية Arabic
العربية - الأردن Arabic (JO)
Sign Language American Sign Language
भोजपुरी Bhojpuri
বাংলা Bengali (India)
Bosanski Bosnian
粵語 (繁體) Cantonese (Traditional)
Hrvatski Croatian
فارسی Farsi/Persian
Français French
Deutsch German
ગુજરાતી Gujarati
Hausa Hausa
हिंदी Hindi
Bahasa Indonesia Indonesian
Italiano Italian
ಕನ್ನಡ Kannada
한국어 Korean
کوردی Kurdish
ພາສາລາວ Lao
𑒧𑒻𑒟𑒱𑒪𑒲 Maithili
國語(繁體) Mandarin (Traditional)
国语(简体) Mandarin (Simplified)
मराठी Marathi
മലയാളം Malayalam
ଓଡ଼ିଆ Oriya
Apagibete Panjabi
Português Portuguese
русский Russian
Română Romanian
Slovenščina Slovenian
Español Spanish
Soomaaliga Somali
Kiswahili Swahili
தமிழ் Tamil
తెలుగు Telugu
ไทย Thai
اُردُو Urdu
Tiếng Việt Vietnamese
Yorùbá Yoruba