چشم انداز آموزش Zúme

برای اشباع جهان با شاگردان متعدد
در نسل ما

welcome-graphic

استراتژی اصلی ما

مقدسات ، دعا ، اشباع آموزش ، اشباع كلیسا

تقدس ، اطاعت و عشق

ما باید شاگرد باشیم که ارزش تکثیر آن را داشته باشیم.

Jesus Measurement

عیسی اندازه گیری ماست.

تو نه. من نه. تاریخ نیست. نه ایده آل ها. آیین نیست. عیسی و عیسی تنها.

او چگونه زندگی کرده است آنچه او گفت. چگونه او را دوست داشت. همه چیز. در این راستا ، ما آرزو می کنیم با پیروی فوری ، رادیکال ، پرهیز از عیسی مسیح ، مانند قهرمانان ایمانی که پیش روی ما بودند ، مشخص شود.

عیسی هم اندازه گیری است و هم روح او امید ما برای تبدیل شدن به اوست. و روزی که می بینیم میوه های پادشاهی پیرامون زندگی ما و عشق دوستان ما ، به این دلیل است که روح او از طریق ما حرکت کرده است.

دعای فوق العاده

دعای فوق العاده هر شاگردی را که در تاریخ حرکت می کند انجام داده است.

Extraordinary Prayer

شما به این دلیل نیستید که نمی پرسید (جیمز 4: 2). اگر می خواهیم جنبشی را ببینیم ، باید آن را بخواهیم.

آموزش اشباع

(1 آموزش و # xF7؛ جمعیت)

1 آموزش

Training Saturation

هر 5،000 نفر (آمریکای شمالی)
هر 50،000 نفر (در سطح جهان)

ایده های ضرب انضباطی کتاب مقدس است ، اما اغلب از دست رفته است. آموزش ساده ای در اصول ضرب می تواند حتی مؤمنان مستقر را از زندگی بی ثمر باز کند.

آموزش های زنده اغلب بهترین است. اما افرادی که نیاز به آموزش دارند ، بسیار فراتر از آموزشهای زنده موجود است. Zume.Training یک آموزش آنلاین و در صورت تقاضای آنلاین برای گروه ها است تا بتوانند آموزش ضرب در تغییر پارادایم را بدست آورند.

ما مشکوک هستیم ، به خصوص در مکانهایی که کلیسا در آنجا بوده است ، قبل از اینکه شاهد یک حرکت شاگرد باشیم ، به یک جنبش آموزش نیاز خواهیم داشت.

اشباع كلیسای ساده

(2 کلیسای ساده و # xF7؛ جمعیت)

2 کلیساهای ساده

Church Saturation

هر 5،000 نفر (آمریکای شمالی)
هر 50،000 نفر (در سطح جهان)

بسیاری از کلیساها در یک مکان یک نعمت است ، اما بسیاری از کلیساها در بسیاری از مناطق یک نعمت بیشتر است. و کلیساها به مکانهایی منتقل می شوند که هرگز کلیسا یکی از بزرگترین نعمت ها نبوده است.

همانطور که گفته می شود "اعتماد خود را برنامه ریزی کنید ، به برنامه خود اعتماد نکنید". ما می دانیم که قلب پدر این است که خانواده های مؤمن به هر زبان ، قبیله و ملتی داشته باشیم. او همچنین از ما دعوت کرده است که در آشتی مشترک باشیم. بنابراین این اهداف 1 آموزش و 2 کلیسا از اعتماد ما به کسی که می تواند انجام دهد ناشی می شود.